Fredrick Federley, (C) EU-parlamentariker. Foto: Wikipedia

I utfrågningen av svenska EU-kandidater inför EU-valet i P1 morgon (ca 17:00 minuter in i programmet) säger Fredrik Federley (C) att han inte vill att EU inför strängare krav mot avverkning av skog. Han anser istället att Sverige ska avverka mer skog, trots att många forskare varnar för den utvecklingen eftersom att kalavverka skog ger upphov till stora koldioxidutsläpp, något som inte främjar klimatet eller massutrotningen av arter.

Federley bortser från att skogen binder kol i marken och att avverkning leder till ökade koldioxidutsläpp. Han bortser från skogens biologiska mångfald och att cirka 1800 skogslevande arter är rödlistade idag. Han bortser från att det är naturskogar som kalavverkas i Sverige på löpande band, skogar som egentligen borde skyddas istället för att kalavverkas eftersom de har höga naturvärden.

I P1 säger Federley att ”skogen måste kontinuerligt föryngras för annars fortsätter den inte att ta upp koldioxid och för att klara klimatfrågan måste vi ha en aktiv skogsbrukspolitik”. Detta är ett felaktigt påstående för enligt forskning så fortsätter gamla skogar att lagra och binda kol. Bland annat har forskaren Luyssaert m.fl. gjort en genomgång av kända studier på kolbalansen i skogar världen över. Den visar att gammelskogar fortsätter att binda kol i träden såväl som i marken i upp till 800 år. Om dessa gammelskogar avverkas så kommer kolförrådet att försvinna till atmosfären.

I programmet står Federley till stor del oemotsagd trots att han inte grundar sina uttalanden på forskning. Om han hade tagit del av aktuell forskning så skulle han inte driva på för ökad avverkning av skog under pågående klimatkris.

Tyvärr planerar flera EU-länder, inklusive Sverige, att kraftigt öka avverkningen av sina skogar. Att öka avverkningen kommer att minska ländernas förmåga att lagra koldioxid med upp till 400 miljoner ton mellan 2021 och 2025, enligt en expertgrupp i EU. Expertgruppen är kritisk till att EU ger bidrag för att göra biobränsle i stor skala. Gruppen påpekar att Sverige anser sig kunna öka avverkningen med tio procent utan att behöva räkna med den klimatpåverkan det ger upphov till.

Världens skogar pekas ut som en av de viktigaste lösningarna på den globala klimatkrisen av bland annat FN. Men istället fortsätter avverkningarna på jorden. Det visar en sammanställning av satellitbilder som har gjorts av ett forskarteam nyligen på avverkningar mellan 2000-2018. På dessa bilder sticker Sverige och Finland ut som de två länder i världen där man har avverkat mest under denna tid tillsammans med Indonesien, delar av Brasilien, Kina, USA, Kanada och den mittersta delen av Afrika.

I Sverige fortsätter majoriteten av politiker att blint förespråka ökad avverkning. En riksdagsmajoritet bestående av C, L, M, KD och SD har även lämnat in missvisande siffror om hur mycket kol som lagras i de svenska skogarna. Detta för att kunna få avverka mer skog än vad EU anser rimligt. Naturskyddsföreningen har kritiserat beräkningsmodellen och fått stöd i sin kritik från en samstämmig grupp i EU. Den svenska beräkningsmodellen kommer troligtvis inte att godkännas av EU-kommissionen.

Av Kristina Bäck, texten även skickad till Sveriges Radio P1.