Sprätten är miljardären som sitter på toaletten och tänker på hur han ska tjäna pengar. Han hugger ner regnskogen, fiskar ut haven och får nobelpriset i ekonomi. Nu får högt uppsatta chefer inom svensk skogsnäring samt Moderaternas och Kristdemokraternas partiledare barnboken om Sprätten av föreningen Skydda Skogen i hopp om en hållbarare framtid för den biologiska mångfalden.

Den klassiska barnboken Sprätten satt på toaletten skrevs av Annika Elmqvist 1970. Sedan dess har det kommit två uppföljare. Sprätten på toaletten går för långt är den senaste boken från 2005 och handlar om globala miljöproblem.

Skydda Skogen skänker nu 20 exemplar av boken Sprätten på toaletten går för långt till högt uppsatta chefer och styrelseordföranden inom svenskt skogsnäringsliv, däribland Skogsstyrelsens generaldirektör, Södras ordförande, Skogsindustriernas skogsdirektör och Sveaskogs skogsbrukschef. Även Moderaterna partiledare Ulf Kristersson och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor får var sitt exemplar av boken på grund av deras kraftiga nedskärningar i 2019 års miljöbudget.

Med boken skickar Skydda Skogen en önskan om att framtiden för den biologiska mångfalden är ljusare än vad som utmålas i boken om Sprätten. 

– Vi hoppas att politiker och skogsnäringens beslutsfattare kan och vill verka för att den biologiska mångfalden bevaras. Barnboken om Sprätten förklarar på ett pedagogiskt sätt det orimliga i att förstöra ekologiskt fungerande ekosystem och att överutnyttja naturresurser enbart för den ekonomiska vinningens skull. Vi behöver ha levande biologisk mångfald och fungerande ekosystem för att vi alla ska kunna överleva långsiktigt på jorden, säger Viktor Säfve, Skydda Skogen.

Skydda Skogen har en önskelista till partiledarna för Moderaterna och Kristdemokraterna om kraftigt höjda anslag till skydd av skog i kommande skuggbudgetar. Föreningen önskar också att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist återupptar nyckelbiotopsinventeringen i hela Sverige samt fattar beslut om nya biotopskydd och naturvårdsavtal.

I övrigt önskar föreningen att samtliga mottagare av boken långsiktigt skyddar minst 20 % av den produktiva skogsmarken* och att kalhyggesbruket fasas ut till förmån av naturnära (kalhyggesfria) skogsbruksmetoder i skogar utan höga naturvärden. Naturlig föryngring och blandskogar behöver främjas. Därtill behöver också produktionen av kortlivade skogsprodukter minska och långlivade produkter prioriteras. Energiförbrukningen behöver minska liksom konsumtionen av papper, skogsprodukter och andra naturresurser med satsning på energieffektivisering och återanvändning.

– Vi står inför historiens sjätte massutdöende på jorden där vi riskerar att få ekologiska kollapser och oåterkalleliga miljöförändringar. Idag är ca 1 800 skogslevande växt- och djurarter nära hotade eller hotade i Sverige och skogsbruket medverkar till att viktiga livsmiljöer försvinner. Kraftigt höjda anslag till skydd av skog behövs och skogsbruket måste sluta blunda för förlusten av biologisk mångfald och ta ansvar, säger Amanda Tas, Skydda Skogen. 

En samlad miljörörelse har lanserat kampanjen Vår skog med krav till regeringen om att Sveaskogs ägardirektiv ändras för att ge alla statliga skogar med höga naturvärden ett långsiktigt skydd och ökad satsning på kalhyggesfria skogsbruksmetoder. Läs mer om Vår skog.

* Idag är ca 5 % av den produktiva skogsmarken formellt skyddad och ca 5 % frivilligt avsatt i Sverige uppskattas möjligen finnas.  De frivilliga avsättningarna måste bli transparenta, kvalitetssäkrade och långsiktiga. Skogarna skall vara ekologiskt representativa och väl förbundna. En grundläggande utgångspunkt är att samtliga av de i art- och habitatdirektivet utpekade skogsnaturtyperna skall ha en gynnsam bevarandestatus.