Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ingen klimatvinst med regeringens förslag om biojetbränsle

Skydda Skogen är kritisk till Regeringens utredning ”Biojet för flyget” och har nu skickat in ett remissvar till Infrastrukturdepartementet. Utredningens förslag för ökad användning av biojetbränsle och ökad produktion av biojetbränsle är missvisande. Det bygger på felaktiga grundantaganden om att biobränslen ger nollutsläpp, skriver föreningen.

Utredaren utgår ifrån att biobränslen är koldioxidneutrala men det är de inte. I sitt remissvar skriver Skydda Skogen: ”Vid förbränning av biobränslen frigörs koldioxid omgående vilket bidrar till växthuseffekten på samma negativa sätt som fossila bränslen. Atmosfären gör inte skillnad på kol från förnyelsebara eller fossila bränslen.”

Användningen av fossila bränslen måste självklart minska snabbt, skriver Skydda Skogen men biobränslen är ingen lösning på klimatproblematiken, något som även många forskare världen över varnar för. De indirekta utsläppen från markanvändning måste också tas med i beräkningar av växthusgaser från biobränslen men det görs inte i utredningen.

Enligt föreningen saknas en analys av hur den biologiska mångfalden påverkas. Begreppet biologisk mångfald nämns endast i förbifarten i andra sammanhang. Social hållbarhet i relation till uttag av råvaror till biodrivmedel behandlas inte heller.

Utredningens förslag riskerar ge upphov till förhöjda koldioxidutsläpp vilket är i konflikt med utredningens syfte. Skydda Skogen vill därför ogiltigförklara hela betänkandet eftersom den baseras på den felaktiga uppfattningen om att biobränslen ger nollutsläpp.