Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Till landshövdingen: Stå upp för miljömålen!

Många av de värdefulla tallnaturskogarna i Gåsbergets värdetrakt och Ore Skogsrike är brandpräglade och har höga naturvärden knutet till detta. Foto: Privat.

Agera för att bevara de skyddsvärda skogarna i Ore Skogsrike, skriver Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Rättvik och Fältbiologerna i ett brev idag till landshövdingen och länsrådet i Dalarna samt till andra berörda myndigheter och politiker.

Gåsberget i Ore Skogsrike i Dalarna är ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Området behöver akut skydd eftersom få sådana landskap finns kvar i Sverige. I projektet ”Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt” som är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och SLU, framhålls inte skyddsvärdet tillräckligt. Dessutom har Naturskyddsföreningen, som har kartlagt skogarna där, uteslutits från projektet.

– Det är oacceptabelt att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen inte står upp för våra miljömål, och att de utesluter Naturskyddsföreningen som står för ett legitimt allmänintresse. Att inte bruka skogar med höga naturvärden är i linje med forskning i bevarandebiologi, eftersom vi har så lite skogar med höga naturvärden kvar, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen.

Enligt internationella och nationella miljömål ska minst 17-20 procent av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system om mindre än en månad, år 2020. Idag är endast 6 % av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad.

– I Ore Skogsrike och Gåsbergets värdetrakt finns fortfarande skogar med höga naturvärden kvar och dessa behöver bevaras för att nå miljömålen. Detta är dock bara spillror av vad som en gång funnits. Nu vill man in i dessa kvarvarande spillror för att hitta ett legitimt sätt att avverka inom skogar med höga naturvärden, säger Margareta Wikström, ordförande för Naturskyddsföreningen i Rättvik.

I brevet skriver Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Rättvik:

Om vi inte långsiktigt kan skydda alla skogar med höga naturvärden i en värdetrakt, hur ska vi då någonsin kunna bevara den biologiska mångfalden i Sverige? Det är en fråga som vi vill ha svar på från landshövdingen i Dalarna och berörda myndigheter.”

Kontakt
Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen, 070-678 74 23, elin.gotmark(@)fripost.org
Margareta Wikström, ordförande, Naturskyddsföreningen i Rättvik, 070-668 71 46,
margareta.wikstrom(@)naturskyddsforeningen.se

Läs brevet till Dalarnas landshövding och länsråd i sin helhet här:

Till:

Landshövding i Dalarna, Ylva Thörn
Länsrådet i Dalarna, Camilla Fagerberg
Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen

Kopia till:

Naturvårdsverket,
Riksdagens näringsutskott och miljö- och jordbruksutskott
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Näringsminister Ibrahim Baylan
Finansminister Magdalena Andersson
Sveriges EU-parlamentariker

Hej!

Det är en månad kvar till 2020. Enligt internationella och nationella miljömål ska då minst 17-20 % av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system. Idag är endast 6 % av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad. Över 90 % av den svenska produktiva skogsmarken redan är påverkad av skogsbruk.

Gåsberget i Ore Skogsrike i Dalarna är ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Området behöver akut skydd eftersom få sådana landskap finns kvar i Sverige. Men i projektet ”Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt” som är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och SLU, framhålls inte skyddsvärdet tillräckligt. Dessutom har Naturskyddsföreningen, som har kartlagt skogarna där, uteslutits från projektet.

Läs debattartikel i Dala-Demokraten: Inte alls extremt att värna om naturskogen

Flera av skogarna med höga naturvärden i Gåsbergets värdetrakt och Ore Skogsrike är planerade för avverkning. Även två stora vindkraftparker planeras i området. Det poängteras ofta i en skrift som Länsstyrelsen skrivit om samverkansprojektet att skogsbruksåtgärder och ett hänsynsfullt brukande ska bedrivas i delar av Gåsbergets värdetrakt.

Vi menar att de skogar med höga naturvärden som finns i Gåsbergets värdetrakt och Ore Skogsrike inte ska brukas alls (om det inte är i form av skötsel som krävs för att området ska upprätthålla höga naturvärden) vilket är i linje med naturvårdsforskning och nationella och internationella miljömål. Det finns ca 20 % skyddsvärd äldre tallnaturskog med stark brandprägel i Ore Skogsrike. Ytterst få sådana landskap finns kvar i Sveriges lågland nedanför fjällen vilket gör Gåsbergets värdetrakt och Ore Skogsrike unikt.

Vi tycker att det är oacceptabelt att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen inte står upp för våra miljömål samt att Naturskyddsföreningen utesluts från samverkansprojektet. Naturskyddsföreningen står för ett legitimt allmänintresse med sina drygt 230 000 medlemmar.

Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter måste agera för att de värdefulla skogar som finns i Gåsbergets värdetrakt och Ore Skogsrike bevaras. Om vi inte långsiktigt kan skydda alla skogar med höga naturvärden i en värdetrakt, hur ska vi då någonsin kunna bevara den biologiska mångfalden i Sverige? Det är en fråga som vi vill ha svar på från landshövdingen i Dalarna och berörda myndigheter.

Till beslutsfattare: Anslaget till skydd av skog måste höjas – vi har inte råd att förlora dessa värdefulla skogar.

Läs Skydda Skogens synpunkter på innehållet i Länsstyrelsens skrift ”Projektet Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt – Delredovisning om motiv, målsättningar och utkast till metodik” (2019) här.

Läs Naturskyddsföreningen i Rättviks synpunkter här.

Läs Skydda Skogens yttrande angående ansökan om tillstånd till vindkraftpark Lannaberget, Rättviks kommun, och vindkraftpark Broboberget, Rättviks och Ovanåkers kommuner här.

Med vänliga hälsningar,
Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen
Margareta Wikström, ordförande för Naturskyddsföreningen i Rättvik
Lovisa Roos, ordförande för Fältbiologerna