Sveaskog planerar att avverka naturskogen som ligger ovanför gränsen för fjällnära skog. På bilden syns  en granlåga med   den rödlistade vedsvampen rosenticka (svampen ses tyvärr ej på bilden). Foto: Björn Mildh.

Sveaskog planerar att avverka en skog med höga naturvärden ovan den fjällnära gränsen i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun, ca 1 km väster om Aspberg. Blandbarrskogen är 200-årig och urskogsartad och växer i en fuktig sluttning. Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, Leif Lundberg från Maskaure sameby och Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå​, skriver i ett öppet brev till Anette Waara, marknadschef på Sveaskog, och Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog, att samernas rättigheter ska respekteras och att Sveaskog bör dra tillbaka sina avverkningsplaner i den värdefulla skogen.

Det öppna brevet från Björn Mildh, Leif Lundberg och Johanna Nilsson till Sveaskog i sin helhet:

​​​​Bästa Anette och Fredrik,

Sveaskog fortsätter att avverkningsplanera och hugga naturskogar av nyckelbiotopsklass i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun.

En av dem ligger på Makkavares nordostsluttning, knappt 1 km väster om hemmanet Aspberg. Koordinater (Sweref 99): N 7306015; E 633705.

Skogen är en fullskiktad ca 200-årig urskogsartad barrblandskog som växer på en fuktig sluttning med rörligt, ytligt grundvatten. Gran dominerer klart, lövinslag av björk och gott om sälg. Dock ingen lövbränna.

Skogen ligger strax ovan gränsen för fjällnära skog och är helt omgiven av ungskogar. (Gammal, lämnad hänsyn??). Mitt i beståndet finns myrmark med en liten jåkk. Kring myren har skogen sumpskogskaraktär.

Det finns gott om grova lågor. Både ostticka (VU) och rosenticka (NT) noterades. Båda är rödlistade och ingår i värdepyramiden för lång lågakontinuitet. Ostticka toppar.

Tillhåll för tjäder (spillning och fjädrar) och spillkråka.

Gott om mörka hänglavar på gamla, senvuxna granar (renbetesmark).

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/naturskogen-makkavare/

Skogen är redan underväxtröjd och en transportväg har brutits med avlägg nära skogen. Ingen tvekan om att Sveaskog tänker avverka denna urskogsartade skog av nyckelbiotopsklass. Bolaget skyr inga medel för att klara sina leveransavtal med industrin. Allt huggs.

I Maskaure samebys marker avverkas enbart gamla naturskogar. Allt annat är redan hugget och plantager. En gång plantage, alltid plantage. Den hinner aldrig mer bli renbetesmark.

Nyckelbiotoper skall sparas, inte huggas.

Renbetesmarker skall lämnas ifred. Rennäringen är klassad som Riksintresse.

Vår urbefolkning samernas rätt skall respekteras.

Hur många gånger skall detta behöva sägas till Sveaskog!

Är det så här FSC-certifierat skogsbruk skall bedrivas?

Gör om. Gör rätt.

Vänliga hälsningar,

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå​