Sveaskog har avregistrerat tre nyckelbiotoper vid Gällsjöberget i Hälsingland, mestadels bestående av äldre tallnaturskog. De röda prickarna visar fynd av rödlistade arter och signalarter.

En inventering som Skydda skogen gjorde under sommaren 2018 visar att statliga Sveaskog avregistrerar så kallade nyckelbiotoper: skogsområden som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur.

– Resultaten från vår inventering är oroväckande. Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper med höga naturvärden, det framgår tydligt. Vi vet också att de avregistrerat många nyckelbiotoper, som vi också tror har stora naturvärden, utöver de vi inventerat. Sveaskogs arbetssätt försvårar avsevärt Sveriges möjligheter att nå miljömålet “Levande skogar”, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen.

Trots att nyckelbiotoper enligt Sveaskogs policy inte ska kunna prioriteras ner, visar inventeringsresultatet att så ändå sker. Sverige har i internationella överenskommelser förbundit sig att skydda den naturskog vi har kvar. Men Sveaskog prioriterar ofta att avverka framför att bevara, även i skogar med höga naturvärden. Då kan flera tusen år gamla ekosystem gå förlorade.

– Som det ser ut idag så skyddar Sveaskog en förbestämd del av sin mark, och om en ny värdefull skog upptäcks prioriteras ofta en redan känd skog ned. Åtta av tio svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning. Sveaskogs kortsiktiga förvaltning kan aldrig ge det svenska folket den livskraftiga riktiga skog de vill ha: en skog som värnar den biologiska mångfalden, ger oss rekreationsmöjligheter, möjliggör rennäring och både skyddar oss från och hjälper oss hantera vår tids ödesfråga: klimatförändringarna, säger Elin Götmark.

Ett flertal miljöorganisationer kritiserade så sent som förra månaden Sveaskog för en miljö- och klimatmässigt ohållbar förvaltning av sitt skogsinnehav. Greenpeace och Skydda skogen menar att en del av anledningen till detta ligger i Sveaskogs direktiv, inte minst vinstkravet.

– Vi kräver att regering och riksdag agerar för att ta bort Sveaskogs vinstkrav så att de verkligen kan ta hänsyn till naturen och klimatet. Som en del av den hänsynen måste Sveaskog sluta att avregistrera nyckelbiotoper, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace. 

Du kan ta del av rapporten med inventeringsresultaten här

Kontaktpersoner

Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen, 070-678 74 23, elin.gotmark@fripost.org

Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor, Greenpeace, 072-214 43 60, lina.burnelius@greenpeace.org