Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen agerar mot Sveaskogs planerade avverkning vid Vågträsk, Västerbotten

Rikligt med hänglav i den avverkningsanmälda skogen vid Vågträsk.

Sveaskog vill avverka sammanlagt 15 hektar skog med höga naturvärden vid Vågträsk, ca 2 mil nordost om Malå i Västerbottens län. Nu skickar Skydda Skogen ett brev till Sveaskog, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och uppmanar bolaget att dra tillbaka sina avverkningsanmälningar.

Det är mycket höga naturvärden i stora delar av det avverkningsanmälda skogsområdet. Naturvärden som är knutna till gammal, flerskiktad tallskog och granskog med träd-, mark- och låga-kontinuitet. Många av träden är kring 200 år, både tall och gran. Det finns även grova högstubbar, den grövsta på 80 cm i diameter och på cirka 1 meters höjd. Något som inte är så vanligt idag.

Vid inventering påträffades 10 olika rödlistade arter som vedsvamparna gräddporing (VU) och taigataggsvamp (VU). På marken sågs bland annat skarp dropptaggsvamp (NT) och blå taggsvamp (NT). På en låga växte dvärgbägarlav (NT, S) och många träd är rikligt bevuxna med manlav och garnlav (NT, S). Flera träd är ringhackade av tretåig hackspett som är en rödlistad art (NT).

I brevet till Sveaskog skriver Skydda Skogen:
– Skydda Skogen uppmanar Sveaskog att genast dra tillbaka sina avverkningsanmälningar i skogsområdet vid Vågträsk. Området borde skyddas från skogsbruk i sin helhet eftersom särskilt gamla tallskogar med lågakontinuitet och rödlistade arter i kategori VU (sårbara) är sällsynta på produktiv skogsmark. Här hoppas vi att Skogsstyrelsen och/eller Länsstyrelsen kan agera.

(NT = rödlistad Near Threatened, VU = rödlistad Vulnerable, S = Signalart enligt Skogsstyrelsen)

Ladda ner en inventeringsrapport med mer information om naturvärdena vid Vågträsk här.

Foton: Patrik Nygren/Mikael Hägg

Gamla tallar i skogen vid Vågträsk.