Klimatet används som en förevändning för att få avverka mer. Foto: Pixabay

Skydda Skogen lämnar synpunkter på EUs plan för att minska avskogningen och skogsförstörelsen i världen. Föreningen uppmanar EU att förhindra att skogsbolag avverkar skogar med höga naturvärden och etablerar storskaliga trädplantager i världen. Det är långtifrån hållbart.

Under årets början har det varit möjligt för alla EUs medborgare att lämna synpunkter till EU- kommissionen gällande avskogning, skydd av skog och hållbara produktionskedjor. Skydda Skogen skriver:

-EU-länder som Sverige och Finland marknadsför sitt storskaliga kalhygges- och plantageskogsbruk som hållbart i utlandet. Nu försvarar skogsindustrierna de intensiva skogsbruksmetoderna och använder klimatet som en förevändning för att få avverka mer.

I EU ökar efterfrågan på biobränslen och därmed även det globala behovet av jordbruks- och skogsmark. Värdefulla naturmiljöer omvandlas till monokulturer och plantager vilket får allvarliga konsekvenser för den biologiska mångfalden, för klimatet och för ursprungsbefolkningar runt om i världen. Skydda Skogen vill därför att EU-kommissionen skyddar skogar med höga naturvärden genom en ny lag. Lagen ska se till att importerade jordbruks- och skogsprodukter produceras utan att orsaka avskogning och de inte kränker ursprungsbefolkningars rättigheter. 

Några åtgärder som Skydda Skogen föreslår:  Att subventioner avskaffas till skogs- och jordbruksprodukter som bidrar till avskogning. Att handel med kött, soja och palmolja begränsas och att import av palmolja inklusive restprodukter förbjuds. Att skatter som baseras på produkters ekologiska fotavtryck införs. Att EU formulerar en tydlig definition av ordet ”hållbar”, en definition som inte ska kunna misstolkas.

-EU bör se till att företag inte bedriver storskaligt och kommersiellt skogsbruk i skogar med höga naturvärden och att ensidiga trädplantager inte etableras. Dessa medför stor negativ miljö-, social- och klimatpåverkan. En fond bör inrättas för att öronmärka finansiering till skydd av skogar med höga naturvärden där ursprungsbefolkningars rättigheter respekteras och den biologiska mångfalden bevaras, skriver Skydda Skogen.

Skydda Skogen påpekar i sitt brev till EU-kommissionen att de planetära gränserna för biologisk mångfald och klimat redan har överskridits. Katastrofala konsekvenser väntar om inte kraftfulla åtgärder vidtas snarast.

Synpunkterna som EU-kommissionen tar emot ska utmynna i en så kallad kommunikation som troligtvis kommer att antas under det andra kvartalet 2019. Läs Skydda Skogens synpunkter på EU-kommissionens plan här (kortfattad version). Längre version av synpunkterna här.

Av Kristina Bäck