Skydda Skogen yttrar sig om ordlista för naturvårdande skötsel av skog. Foto: Pixabay.

Skydda Skogen har yttrat sig om Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens rapport ”Ordlista för naturvårdande skötsel av skog”. Skydda Skogen menar att arbetet med en gemensam ordlista för naturvårdande skötsel av skog är ett viktigt steg i arbetet för att underlätta skötsel i områden med naturvärden och minska konflikter. Föreningen anser dock att ordlistan behöver kompletteras med fler ord såsom Naturskog, Semi-naturlig skog, Kontinuitetsskog, Plantage och Monokultur. Flera ordförklaringar bör dessutom fördjupas, och exemplifieras med mera detaljerade beskrivningar.

Skydda Skogen anser att det bör framgå tydligare i rapportens bakgrund vilken den övergripande målsättningen är och vilket behov som finns. Utgångspunkten bör vara att människans nyttjande och skötsel av naturresursen skog sker på ett sådant sätt att ekosystemen i hela skogslandskapet på nytt blir mångfunktionella. De ekologiska processerna ska fungera, och ekologiska nischer ska återskapas, så att det på sikt kan ges möjligheter till återkolonisation av olika arter. Detta innebär ”ekologisk renovering” av de dominerande monokulturerna för att inte fortsätta överskrida de planetära gränserna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som är resultatet av fler plantager. Med den begränsning som ges i rapportens inledning betyder naturvårdsskötsel endast skötsel i redan skyddade skogar.

Skydda Skogen menar att även klimatsäkring av skog bör framhållas i ordlistan. Att åtgärder vidtas i skogsskötseln som motverkar risker för skador på skog till följd av den pågående klimatförändringen. Det handlar t.ex. om att på de marker där blandskog och lövskog kan växa ska blandskog etableras efter avverkning och naturlig föryngring främjas.

Läs Skydda Skogens yttrande här