För att komma åt aldrig kalavverkade naturskogar på skogsmyrholmar i det orörda myrkomplexet  Äggfloten i Orsa anläggs väg över myr.  Skogsholme efter skogsholme omvandlas till plantager. Foto: Bengt Oldhammer

Nu avverkas det ute på myrar i norra Dalarna. ”Vi ser tydligt att skogsholme efter skogsholme sakta men säkert avverkas,” skriver Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa i ett brev till Orsa kommun och länsstyrelsen i Dalarna. Länsstyrelsen måste agera nu och göra en inventering, så att skogarna skyddas innan det är för sent!

Söder om Tjåbergets naturreservat i Orsa kommun ligger ett skogs- och myrlandskap från Bultbodfloten i väster till Äggfloten i öster.  Orsa skogsgrupp vill att Länsstyrelsen omgående inventerar och skyddar området som ett naturreservat. Det har aldrig kalavverkats där tidigare. I området rinner flera bäckar och det finns många myrar och sumpskogar.

I sitt brev till Länsstyrelsen och kommunen skriver Orsa Skogsgrupp att det är gott om skyddsvärd skog i området: gammelskog, naturskog och kontinuitetsskog. Totalt är det 400 hektar. Naturskogskvaliteterna varierar men som helhet är det självklart att skydda hela området. Flera holmar har redan avverkats eller är på väg att avverkas. Skogsgruppen vill att Länsstyrelsen gör en helhetsbedömning och inte endast bedömer enskilda myrholmar. Arealen produktiv skog är mycket begränsad.  Skogsgruppen skriver:

-Att man ändå är ute i myrarna och ska hämta hem detta virke är alarmerande och förskräckligt. Det är bättre att låta skogen stå kvar som en kolsänka och sparas för mångfalden i ekosystemet. Man kan ju även undra över lönsamheten i dessa avverkningar i skogsmyrmosaiker.

Skogsgruppen skriver att de också är oroliga över de plantager med kanadensisk contorta-tall som breder ut sig och finns på flera platser intill Äggfloten och Ämån. Skogsutredningens senaste förslag kan innebära en kraftigt ökad plantering av contorta, vilket är tvärtemot allt sunt förnuft.

-Vi ser i dessa dagar tydligt hur skogsbruket ogenerat går in i marginalmarker med skyddsvärda gammelskogar i Orsa som t ex Gällsjöberget, myrlandskapet vid Svartvasslan väster om Koppången och nu Äggfloten. Därtill alla dessa undermåliga kantzoner längs Unnån där myndigheterna inte agerar trots påtalan från Naturskyddsföreningen.

Fin naturskog i myrområdet med rödlistade arter som garnlav, tretåig hackspett och violettgrå tagellav. Foto: Bengt Oldhammer

Orsa kommun har bara cirka 4 procent produktiv skog som är formellt skyddad. Men det behövs mycket mer, minst 20 procent, enligt beslut och intentioner av Sveriges riksdag, skriver Skogsgruppen.

-Orsa som är en turistkommun med naturintresserade invånare bör anstränga sig att skydda de större väglösa naturskogsområden som är kvar. Dessa är få till antalet! Vi kan inte ha hyggen, ungskogar, produktionsskogar/plantager och vindkraftsparker överallt.

Orsa Skogsgrupp skriver att det var synd att området söder om Tjåberget inte avgränsades och skyddades i samband med att reservatet Tjåberget bildades eftersom de hänger ihop på ett självklart sätt. Men det är ännu inte försent att reparera detta misstag, skriver de.

Markägare är enligt lantmäteriuppgifter Bergvik Skog öst vars marker ”sköts” av BillerudKorsnäs. 

-Nu är det hög tid att skydda det området. Det är nu eller aldrig. Läget är akut. Även om väggatan på bilden precis har avverkats är området skyddsvärt. Ingenting blir bättre med ännu en plantage i detta landskap.

Några arter som setts i området är lavskrika, dalripa, tjäder, orre, varglav (NT), violettgrå tagellav (NT), garnlav (NT), tretåig hackspett (NT) och spår av järv (VU). NT=Nära hotad, VU=sårbar

Gott om hänglav i granarna. Det är hög tid att skydda detta område, skriver Orsa skogsgrupp.
Foto: Bengt Oldhammer.