Naturskogen i Njuöniesvarrie som är avverkningsanmäld av Sveaskog, foto: Jonas Nordenström

Det går bra för Sveaskog enligt ett pressmeddelande. Bättre än någonsin då rörelseresultatet för 2018 har ökat med 14 procent jämfört med 2017.  Trots ökningen så fortsätter Sveaskog att avverka och avverkningsanmäla några av de sista naturskogarna med höga naturvärden i Sverige. Dessa skogar borde bolaget istället ha råd att skydda!  

Användningsområdena för skogsråvaran ökar och därmed efterfrågan, skriver Sveaskog i pressmeddelandet. ”En viktig uppgift för Sveaskog är därför att satsa på ökad tillväxt i skogen”. Sveaskogs VD Per-Olof Wedin säger:

-Vi planerar att öka de arealer vi gödslar och även andelen förädlade plantor. Vi fortsätter också vårt arbete med att säkerställa att påverkan på land och mark till följd av skogens brukande minimeras och att den biologiska mångfalden kan öka.

Skydda Skogen är kritisk och menar att Sveaskogs ekonomiska resultat bör användas till att skydda de sista oskyddade naturskogarna.

– Det skogsbruk som Sveaskog för med kalhyggesbruk, gödsling och förädling av plantor går stick i stäv mot bevarandet av biologisk mångfald. Det finns anledningar att se över skogsbruket så att skogens andra ekosystemtjänster tas i beaktande. Om Sveaskog har en sådan bra ekonomi bör de kunna verka för att statens värdefulla skogar bevaras, säger Stig-Olof Holm, talesperson, Skydda Skogen. 

Sveaskog har låtit miljöekonomen Pavan Sukhdev beräkna värdet av olika ekosystemtjänster. Det totala värdeskapandet i statens skogar, vilket innefattar virkesvärdet, men även kolinbindning, reglering av vattenflöden, jakt, bärplockning mm, uppgick till ca 10 miljarder kr för år 2016. Det ska jämföras med att Sveaskogs rörelseresultat på drygt 1,4 miljarder kr 2018 som i princip baseras på virkesvärdet. Skulle blandskogar återskapas skulle skogens totala samhällsvärde öka.

I flera år har Sveaskog kritiserats för att de inte visar tillräcklig hänsyn vid avverkning och för att de gång på gång avverkar skogar med hotade arter, kör sönder mark och bryter mot FSC-kriterier. Bolaget har också kritiserats för att de inte visar upp sina naturvärdesbedömningar vid begäran samt att dessa bedömningar är bristfälliga. Sveaskog kartlägger inte några arter – annat än trädslag, i sina bedömningar. De lyssnar heller inte på kunniga naturvårdare från t ex Naturskyddsföreningen som vill visa upp de arter och de naturvärden som finns.

Ett färskt exempel av många är den avverkningsanmälda skogen vid Njuönjiesvarrie utanför Sorsele. Nyligen skickades ett brev med många underskrifter till Sveaskog, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Sorsele kommun, på initiativ av Skydda Skogen för att försöka stoppa avverkningar där. Det finns många rödlistade arter i skogen och det är en av de få skogar i Sorseles närhet som inte redan har kalhuggits. Men Sveaskog tänker fortsätta avverka trots protester.

Erland Lindblad är en av de som har inventerat i skogen vid Njuönjiesvarrie. Han kommenterar:

-Det är hemskt att Sveaskog gör stor vinst samtidigt som naturskog med höga naturvärden fortsätter att avverkas och avverkningsanmälas.  Det bästa ekonomiska resultatet någonsin för Sveaskog – men till priset av förödda ekosystem och biologisk mångfald!

Jonas Nordenström från Naturskyddsföreningen i Sorsele skriver idag i ett mejl till Sveaskog att det är ett generalfel att ens överväga avverkning av skogar som de på Njuöniesvarrie. Dessutom finns de allra högsta naturvärdena i det som nu planeras för avverkning. Det ska alltså bli hyggen där urskogsporing (EN), fläckporing (VU), gräddporing (VU) och många andra rödlistade arter har sina livsmiljöer.

Av Kristina Bäck