Avverkad skog. Foto: Annette Seldén.

Debattartikel i Bohuslänningen underskriven av 27 representanter från olika organisationer:

Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut – vi når inte miljömålen. Det är kris i världens skogar. Två nya internationella FN-rapporter från IPCC och IPBES visar att en katastrofal framtid väntar för klimatet, världens skogar och dess biologiska mångfald. Den biologiska mångfalden minskar i alarmerande takt och nära en miljon arter riskerar utrotning.

En massiv hotbild tornar upp sig i båda rapporterna där problemen i hög grad visar sig vara människans markanvändning och vårt höga tryck på skogsekosystemen.

Enligt IPBES och IPCC krävs att vi omgående minskar trycket på naturen och skogen. Mer skog måste skyddas och vi måste genomföra omfattande systemförändringar i vårt sätt att förvalta och bruka skogen.

Det är mindre än en månad kvar till år 2020. Enligt internationella och nationella miljömål ska då minst 17-20 procent av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system. Förlusten av viktiga habitat ska då ha halverats, och om möjligt helt stoppas. Idag är endast 6 % av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad. Över 90 % av den produktiva skogen har redan påverkats av skogsbruk vilket gör att bristen på äldre naturskogar är stor.

Läs hela debattartikeln i Bohuslänningen här.