En skog med stor biologisk mångfald har ett högt naturvärde och bör skyddas.

Vi har mindre än ett år kvar till år 2020, det år då Sverige ska ha uppnått internationella och nationella mål för skydd av värdefull natur. Riksdagen har beslutat att vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Bevarandet av den biologiska mångfalden, levande natur och livsnödvändiga ekosystemfunktioner, det är en av mänsklighetens stora ödesfrågor. Hur står det då till med att uppnå målen i Örebro län vad gäller skogsskydd och grön infrastruktur? Enligt en alldeles färsk rapport är vi långt ifrån att nå målen.

Kampanjen Vår skog pågår just nu och lyfter förslag på hur våra statliga skogar bör användas som ett av flera viktiga verktyg i arbetet. I Örebro län finns utmärkta förutsättningar, eftersom Sveaskog har ett stort skogsinnehav i länet. Våra uppskattningar är att det finns tusentals hektar skogar som måste ges ett långsiktigt skydd.

Länsstyrelserna bör åter igen ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda.

Läs hela debattartikeln i NA här.