Värdefull grannaturskog i Frostviken. Foto: Cecilia Winter.

Pressmeddelande 25 juli 2018

Under den här veckan undersöker ett femtiotal personer från hela landet skogsmiljöer med höga naturvärden i Frostviken i Strömsunds kommun, Jämtland. Skogsområdena saknar skydd och riskerar därför att avverkas.

Deltagarna på Forskningsresan tittar på skogens struktur, trädens åldrar och förekomsten av död ved. Flera av träden i de inventerade skogarna är 200 år gamla. Deltagarna letar också efter rödlistade arter och signalarter som indikerar att skogar har höga naturvärden. Bland de många artfynden finns den nära hotade vedsvampen granticka, den sårbara norska näverlaven och den nära hotade tretåiga hackspetten. 

– Över 90 procent av skogarna i Sverige är påverkade av skogsbruk och många arter har svårt att överleva i de hårt brukade skogarna. Här i trakterna av Frostviken har vi hittat fantastiska skogar som fortfarande inte påverkats av det moderna skogsbruket och som måste bevaras för framtiden, inte avverkas, säger Linda Spjut från föreningen Skydda Skogen och samordnare för Forskningsresan.

Bland deltagarna på Forskningsresan finns både skogs- och artexperter och nybörjare. Föreningen Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen står som huvudarrangörer och tanken är att alla som är intresserade av skog och naturvård ska ha möjlighet att delta.

– Här på Forskningsresan finns det ett enormt engagemang från människor över hela Sverige. Att samordna en sådan här aktivitet känns otroligt värdefullt, säger Helena Björnström.

Kontakt:

Helena Björnström, samordnare av Forskningsresan, 070-428 43 65, helena_bns@hotmail.com

Linda Spjut, Skydda Skogen och samordnare av Forskningsresan, 076-828 89 43, linda.spjut@skyddaskogen.se 

Fakta:

Enligt Artdatabanken är omkring 1 800 skogslevande arter med på den nationella rödlistan. De skriver: ”Anledningen till att tre av fyra rödlistade skogsarter minskar är omvandlingen av kontinuitetsskogar (naturliga skogar som aldrig kalavverkats) till produktionsskogar.”

Ledande forskare bedömer att 20 procent av den produktiva skogsarealen måste skyddas och skogsbruket miljöanpassas.  

Enligt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2017) är ca 5 procent av den svenska produktiva skogsmarken formellt (långsiktigt) skyddad.

Enligt Artdatabankens officiella rapportering till EU med anledning av art- och habitatdirektivet har 14 av 15 utpekade värdefulla skogsbiotoper inte en gynnsam bevarandestatus.