Göteborgs stad planerar ny bostadsbebyggelse mellan stadsdelen Björkekärr och Härlanda tjärn nordöstra Göteborg. Strax öster om Härlands tjärn planeras en ny skola. Detta innebär exploatering av skogsmark som gränsar till ett naturreservat och som under lång tid inte utsatts för modernt skogsbruk. Planerna har kritiserats av ett flertal föreningar och privatpersoner. Per Hallén, ekonomihistoriker, beskriver här bakgrunden till den process som pågår och vad som händer just nu. På delsjoomradet.se finns mer information om Delsjöområdet.

Delsjöområdet i Göteborg är stadens populäraste rekreationsområde. Omkring 80-90 procent av invånarna har besökt Delsjöområdet och lågt räknat görs årligen 1-1,5 miljoner besök årligen och då har mätningarna bara skett vid de stora huvudentréerna. Området har hittills betraktats som skyddat och Länsstyrelsen har ansett att detta bör ingå i ett utökat naturreservat.

Spåren av hackspettar är inte svåra att finna i den skogsmark som ännu finns kvar mellan stadsdelen Björkekärr och Härlanda tjärn och det är inte heller svårt att se eller höra deras ihärdiga hamrande. Både människor och hackspettar behöver bostäder och mat, men var ska hackspettarna bo om vi skövlar deras hem – och vad ska dem äta?

Fram till 1960-talet togs ganska stora arealer i anspråk för att bygga nya stadsdelar i Björkekärr och Robertshöjd, men därefter beslutade stadens politiker att gränsen var nådd. Det tillsattes en utredning som arbetade 1967-69 där man föreslog en uppdelning av området i ett naturreservat och ett friluftsreservat. Stadsfullmäktige beslutade 1970 i enlighet med utredningens förslag och i kommentarerna skrivs att gränsen för friluftsreservatet skulle vara lika säker som för ett naturreservat. Den del som avsatts som naturreservat fick vänta på att få denna status av Länsstyrelsen till 1984.
Entrén till Härlanda tjärn ligger inom det etablerade friluftsreservatet men endast ett par hundra meter från naturreservatet. Hela området är också klassat som ett riksintresse för friluftslivet.

År 2000 föreslogs i ett program för stadsdelen Björkekärr att det skulle byggas nya bostäder nära entrén till Härlanda tjärn, då var tanken endast att det skulle bli småhus. Men det förslaget avvisades på grund av att det ansågs vara ett för stort intrång och störa entrén till Härlanda tjärn. Det förslag som nu har lagts är betydligt mer omfattande. Länsstyrelsen föreslog 2007 att naturreservatet som skapades 1984 skulle utökas och även omfatta markerna vid Härlanda tjärn. Det avvisades av staden som inte ansåg att det fanns något hot mot området.


I dalgången öster om badplatsen vid Härlanda tjärn finns rikligt med äldre lövträd.

Förslag om att bygga bostäder och dessutom en skola kom i ett första förslag 2015. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern yrkade på att det skulle bli fler bostäder och stadskvalitéer i området, inverkan på naturen berördes inte alls. En undersökning av naturen i området har visat på att det finns en population av fladdermöss. Vilket Stadsbyggnadskontoret inte ser som ett problem, fladdermusholkar skall sättas upp på baksidan av idrottshallen, som också planeras på platsen. Det var början på processen vilken har väckt stor uppståndelse inte bara bland de som bor intill området utan bland alla som besöker Härlanda tjärn.

I både samrådet och granskningsskedet har fler än 400 enskilda personer och föreningar, däribland Naturskyddsföreningen, Göteborgs ornitologiska förening och Göteborgs Hembygdsförbund, riktat kritiska synpunkter. Alla kritiska synpunkter har avvisats. Den enda förändring som gjorts är att man flyttat skolan något, så att den upptar än mer av skogsmarken samt att ett av tre planerade höghus tagits bort ur planen. Den 24 april godkände Byggnadsnämnden planen och den väntar nu på att bli behandlad i Kommunstyrelsen och därefter av Kommunfullmäktige. Det kan ske redan under juni månad 2018.

Per Hallén 
per.hallen04@gmail.com