Manifestation i Strömstads kommun mot kalhyggesmissbruket. Foto: Privat.

Den 28 februari uppmärksammades Sundays for Forests för andra gången i Sverige i Tanums kommun. Söndagen bjöd på strålande solsken och drygt 30 personer dök upp för att följa med ut på en guidad naturvandring vid Skärkäll, Gerlesborg. I Strömstads kommun hölls även en manifestation mot kalhyggesmissbruket.

Sundays for Forests är inspirerad av Fridays for Future och tanken är att uppmärksamma förlusten av biologisk mångfald i skogen.

Vid manifestationen i Strömstads kommun hölls ett tal vid ett kalhygge för att stoppa kalhyggesmissbruket och för att skydda skogens naturvärden. Ett upprop med krav till kommuner, myndigheter och skogsbolag lästes upp.

Under dagen hölls två guidade naturvandringar med flera guider vid Skärkäll i Tanums kommun. Deltagarantalet var högt och på grund av rådande corona-restriktioner fick drygt 20 personer placeras på en reservlista.

Sundays for Forests i Skärkäll. Foto: Per Petersson.

Vid Skärkäll finns partier med blandskog, hassellundar, igenvuxna gamla skogsbetesmarker, hällmarker med tall och granplantager. Vandringen gick i bitvis kuperad terräng.

Skogsguiden Angela Hunter står intill en björk i hassellunden. Foto: Eli Tistelö.
Vandring genom talldominerad barrblandskog. Foto: Per Petersson.

I de igenvuxna gamla skogsbetesmarkerna växer gott om enbuskar bland gamla och knotiga tallar. Enbusken växer gärna i ljusa miljöer och finns ofta i öppna betesmarker. En tall kan bli över 800 år gammal men det är sällan tallar tillåts bli så gamla i dagens skogsbruk. Ofta huggs de ner när de är mellan 80-120 år gamla. Det råder därför brist på gamla tallar i skogslandskapet idag. En gammal tall har krokiga och förvridna grenar och barken på stammen får stora skyddande barkplattor, så kallad pansarbark.

Äldre knotig tall bland enbuskar där skogsbete tidigare skett. Foto: Per Petersson.

En del mindre partier i skogen vid Skärkäll domineras av asp. Asprika löv- eller barrblandskogar är en prioriterad skogstyp för Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöerna är ofta artrika. Aspen är ett populärt boträd för hackspettar, ugglor, fladdermöss och insekter.

I blandskogen med tall, asp, björk och enbuskar vid Skärkäll finns enstaka signalarter i form av främst mossor. Signalarter indikerar skogar med höga naturvärden. De ställer krav på sin livsmiljö och beroende på vilken art det är vill de exempelvis ha hög luftfuktighet, gamla grova lövträd eller grov död ved.

Stor revmossa (Bazzania trilobata) är en signalart som trivs där luftfuktigheten är hög, gärna på stenblock och fuktig mark. Mossan är Y-förgrenad och kan påminna om en kräftstjärt. På undersidan av själva mossan hänger rotlika trådar, därav namnet revmossa. Foto: Privat.
Signalarten västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus) hittas i blandskogsbeståndet vid Skärkäll. Mossan växer gärna i skuggiga lägen med hög luftfuktighet. Den är vanligare i sydvästra Sverige än i övriga landet. Foto: Privat.
Diskussioner i tidigare betad skogsmark. Foto: Eli Tistelö.

Vandringen fortsatte genom påverkad och dikad mark med planterade granar. Granarna var likåldriga och marken artfattig. Mosstäcket som fanns i blandskogen saknades till stor del här.

Vandring genom påverkad och artfattig miljö med planterade granar och diken. Foto: Per Petersson.
Skogsguiden Angela Hunter visar upp den vanliga husmossan. Foto: Eli Tistelö.
Konststudenten Saga Samuelsdotter från Gerlesborgsskolan har gjort flera konstverk av kottar i skogen. Foto: Per Petersson.

Nästa Sundays for Forests äger rum i Munkedal den 28 mars. Arrangören Bohusläns nätverk uppmanar privatpersoner och organisationer att arrangera Sundays for Forests runt om i Sverige under året.

Följ Sundays for Forests på Facebook här.

Skriv under namninsamlingen ”Kris i skogen – agera nu!” som startats i samband med Sundays for Forests här.

Se film från manifestationen i Strömstad kommun här: