Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Natursidan: Ett 50-tal personer undersökte hotad skog i Jämtland

Deltagarna letar efter rödlistade arter och signalarter som indikerar att skogen har höga naturvärden. Foto: Bjarne Tutturen

Sista veckan i juli undersökte ett 50-tal personer skogar med höga naturvärden i Frostviken i Strömsunds kommun, Jämtland. Skogsområdena saknar skydd och riskerar att avverkas, enligt föreningen Skydda Skogen. 

Det är ”Forskningsresan till Naturvårdens utmarker” som har pågått, en årlig återkommande händelse där oskyddad skog inventeras under en vecka. Det var eldsjälen och skogsaktivisten Anders Delin som grundade Forskningsresan 1991 och den ordnas av föreningen Skydda Skogen tillsammans med Naturskyddsföreningen. Oskyddade skogar med höga naturvärden finns främst i glesbefolkade delar av landet norr om Dalälven och det är till dessa områden som forskningsresan far. Årets resa utgick från Jormlien med fokus på skogarna kring Björkvattnet, efter tips från Naturskyddsföreningen. En stor del av skogarna kring Björkvattnet ägs idag av Persson Invest och ingick i den försäljning som Holmen Skog AB gjorde på senhösten-vintern 2017/2018.

Linda Spjut från föreningen Skydda Skogen och inventeraren och svampkonsulenten Helena Björnström har samordnat Forskningsresan. De berättar att de jämtländska skogarna som de har inventerat är ovanligt fina och artrika. I ett pressmeddelande säger Linda:

– I trakterna av Björkvattnet har vi hittat fantastiska skogar som fortfarande inte har påverkats av det moderna skogsbruket och som måste bevaras för framtiden, inte avverkas. Över 90 procent av skogarna i Sverige är annars påverkade av skogsbruk och många arter har svårt att överleva i de hårt brukade skogarna.

Stort artrikt naturskogsområde

De fem utpekade delområdena som inventerades utgör tillsammans ett stort sammanhängande naturskogslandskap på totalt 1 334 ha. Hela området ligger ovan den fjällnära gränsen, på ca 390 – 600 meter över havet.

De inventerade skogarna är rika på arter och flera av skogsområdena har uppenbara nyckelbiotopskvalitéer, eller mer än så. Inventerarna är ense om att sådana skogar ska sparas, inte avverkas. Information om de höga naturvärdena har därför skickats till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen, för att de ska veta att dessa skogar måste skyddas. Artrapporteringen pågår fortfarande till Artportalen. I dagsläget har mer än 1 400 fynd av naturvårdsintressanta arter rapporterats från de besökta skogarna varav drygt 1 000 fynd är rödlistade arter. Under veckan noterades bland annat gott om norsk näverlav (VU) i samtliga delområden, liten blekspik (VU) på flera lokaler, kristallticka (VU), rynkskinn (VU) men också riktigt ovanliga arter som skorvellavsknapp (EN) och blekskaftad nållav (EN). tretåig hackspett (NT) och lavskrika observerades dagligen.

Flera av träden i de inventerade skogarna är 200 år gamla. Död ved hyser en rikedom av arter. Foto: Linda Spjut

I några områden påträffades nya snitslar vilket tyder på att det redan nu finns avverkningsplaner. Janolof Hermansson, en av Sveriges främsta lavexperter och deltagare på Forskningsresan säger:

– Det var en chockerande upplevelse att se de skogar som ska avverkas eller kommer att avverkas i norra Jämtland. Området vi var i ligger förhållandevis nära havet och får därmed oceanisk klimatpåverkan. Detta medför en unik och artrik sammansättning av lavar i grannaturskogar av högörtstyp.

Janolof säger att en ny rödlista är under framtagande och som medlem i expertkommittén för lavar tar han med denna oroande utveckling.

– Om dessa och de andra återstående granskogarna i nordvästra Jämtland avverkas måste detta få konsekvenser att fler lavarter förs in på rödlistan och hotet för arter som redan är med på listan uppgraderas.  Arter som t.ex. norsk näverlav (VU), rödbrun blekspik (NT), liten blekspik (VU), liten sotlav (VU) och kavernularia (NT) finns i dessa gamla granskogar i livskraftiga populationer, men knappast i ett landskapsperspektiv eftersom avverkningar av de flesta av de omgivande gran-naturskogarna har pågått en längre tid.

En del av den skog som inventerades under veckan ägs av Holmen Skog. Bolaget är certifierat enligt FSC, en skogsbrukscertifiering som ska ställa krav på att skogar med höga naturvärden inte avverkas, men tyvärr så händer det ofta att de avverkas ändå.

Tretåig hackspett har varit framme och gjort skåror i en gammal gran. Foto: Bo Karlstens

Semester är inget hinder för kampen för skogen

Både skogs- och artexperter och nybörjare deltar på Forskningsresan och de är i alla åldrar. Tanken är att alla som är intresserade av skog ska ha möjlighet att vara med. Helena Björnström kommenterar:

– På Forskningsresan finns det ett enormt engagemang från människor över hela Sverige. Att samordna en sådan här aktivitet känns därför otroligt värdefullt. Jag längtar redan tillbaka till skogarna kring Björkvattnet. Men trots att själva inventeringsveckan är över fortsätter arbetet med Forskningsresan och nu ska vi författa en riktigt bra rapport. Vi har mycket underlag efter inventeringen, bra kartmaterial, drönarbilder och långa artlistor. Visserligen är det semestertider för många nu, men kampen för naturskogen pågår hela tiden!

Den rödlistade lunglaven, en nära hotad art som växte på en stam. Foto: Bjarne Tutturen

Bjarne Tutturen är en av deltagarna, han tycker att det är en fantastisk upplevelse att sakta smyga fram i naturskogen och möta hökugglan med ungar eller nyfikna lavskrikor som jamar. Det är tyst, stilla och så fantastiskt mycket att upptäcka.

– Flera granskogar här har en enorm högvuxen örtrikedom med torta, nordisk stormhatt, orkidéer, kransrams, frodiga ormbunkar, med mera. I gläntor kan man finna gamla björkar och rönnar som har en rik biologisk mångfald i springor och på barken. De gamla granarna är draperade med garnlavar och på barken finns massor av olika spiklavar.

Enligt Bjarne är det bara den gamla skogen full av olika livsformer med fungerande skogsekosystem som är värd namnet skog.

– Det slår mig samtidigt att de gamla skogarna i området bara är en liten rest i ett landskap fullt med stora hyggen där nästan samtliga har markberetts. Hoppas att inte allt det gamla ryker. Det är skamligt att Sverige inte kan skydda dessa miljöer bättre, menar Bjarne, för i ett internationellt perspektiv är Sverige uselt på skydd av skog.

Rapport till myndigheter och skogsägare

Samordnarna av Forskningsresan skriver i en kortfattad rapport som har gått ut till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och till Persson Invest:

”Efter en veckas inventering av skogarna kring Björkvattnet kan vi konstatera att det fortfarande finns kvar fantastiskt fina och biologiskt värdefulla naturskogar i vårt land. Samtliga besökta skogar i Björkvattnetområdet har mycket höga naturvärden och borde inte utsättas för skogsbruk överhuvudtaget. Tillstånd för avverkning i skogar med naturvärden som dessa kan rimligtvis inte beviljas enligt §18 Skogsvårdslagen. Enligt miljöcertifieringsreglerna ska heller inte skogar med höga naturvärden och av nyckelbiotopsklass avverkas.

.Vi uppmanar därför:

• Persson Invest att göra egna naturvärdesbedömningar oberoende av planer på skogsbruk och att frivilligt avsätta skogarna som ett led i ert miljöarbete och certifiering

.• Skogsstyrelsen att vara uppmärksamma på inkommande avverkningsanmälningar i Björkvattnet/i våra utpekade områden och följa §18 Skogsvårdslagen.

• Skogsstyrelsen att inventera dessa skogar i den nyckelbiotopsinventering som ska utföras i nordvästra Sverige.

• Länsstyrelsen att överväga reservatsbildning om skogarna inte avsätts frivilligt.”

Norsk näverlav, en av de ovanliga arterna som sågs i en av skogarna, den är rödlistad. Foto: Bjarne Tutturen

Påverkan på orörda skogar stort hot mot känsliga arter

Enligt Artdatabanken är omkring 1 800 skogslevande arter med på den nationella rödlistan. Artdatabanken skriver: ”Anledningen till att tre av fyra rödlistade skogsarter minskar är omvandlingen av kontinuitetsskogar (naturliga skogar som aldrig kalavverkats) till produktionsskogar.”

Ledande forskare bedömer att 20 procent av den produktiva skogsarealen måste skyddas och skogsbruket miljöanpassas. Nu är bara ungefär 5 procent av den svenska produktiva skogsmarken formellt (långsiktigt) skyddad, enligt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2017). Enligt Artdatabankens officiella rapportering till EU med anledning av art- och habitatdirektivet har 14 av 15 utpekade värdefulla skogsbiotoper inte en gynnsam bevarandestatus.

Källa: Skydda Skogens pressmeddelande

Forskningsresan i Jämtland. Deltagarna inventerade skogar med höga naturvärden som hotas av avverkning. Foto: Linda Spjut

Läs artikeln på Natursidan här.