Ore Skogsrike. Foto: Sebastian Kirppu

Regeringens, myndigheternas och Sveaskogs hantering av Ore Skogsrike är en sorglig historia. Här, i Rättviks kommun, fanns för fem år sedan ett förhållandevis stort sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden. Sedan dess har det statliga skogsbolaget Sveaskog avverkat över 600 hektar av dessa naturskogar. Flera av de skogar med höga naturvärden som ännu finns kvar riskerar att avverkas av Sveaskog nu i augusti.

Naturskyddsföreningen uppmärksammade Sveaskog om de biologiskt värdefulla skogarna i Ore Skogsrike redan 2013. Sveaskog har därefter avverkat flera av dessa, trots kännedom om skogarnas naturvärden. I skogen vid Brännvinsberget hittades 40 rödlistade arter och signalarter. Naturskyddsföreningen önskade att föra en dialog med Sveaskog om området. Sveaskog fick då i uppdrag av Länsstyrelsen att göra en ny naturvärdesbedömning av flera skogar i Ore Skogsrike.

Skogsstyrelsen anlitades för att utföra dessa inventeringar. Dessa inventeringsresultat sekretesstämplades av Sveaskog och har aldrig visats offentligt. Skogen vid norra Brännvinsberget avverkades av Sveaskog utan Naturskyddsföreningens vetskap trots att föreningen önskade föra dialog om området. Det visade sig sedan i efterhand att Skogsstyrelsen besökt den värdefulla skogen vid Brännvinsberget först efter avverkning. Inte underligt att de bedömde att skogen inte hade tillräckligt höga naturvärden.

Sveaskog meddelade i maj i år att de inte tänker avverka någon av de skogar som Naturskyddsföreningen pekat ut som skyddsvärda, före semestrarna. Efter juli kan de inte lova någonting.

Både Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen har bett Sveaskog vara tydliga och öppna i sin kommunikation om vilka skogar de tänkt avverka här näst men Sveaskog har muntligen svarat att de inte kan lova att meddela när avverkning påbörjas. De vet att miljörörelsen anser att skogsområdena har höga naturvärden men anser att situationen är alltför låst för att behöva ta hänsyn till detta.

Enligt skogsbrukscertifieringen FSC ska certifierade skogsbolag (som Sveaskog i detta fall) kalla intressenter och organisationer till samråd och delge de som medverkat i samrådet innan den skogliga åtgärden påbörjas (kriterium 4.4.4 och 4.4.8). Detta erbjudande lyser för tillfället med sin frånvaro från Sveaskogs sida. Sveaskog fick dessutom en mindre varning (en så kallad ”minor CAR”) från FSC för att de inte förde en dialog med Naturskyddsföreningen gällande avverkningen vid Brännvinsberget. 

Naturskyddsföreningen Dalarna begärde i december 2017 att Länsstyrelsen Dalarna förhindrar planerade avverkningar vid Norra Brännvinsberget där 28 olika rödlistade arter hittats och skyddar området genom reservatsbildning. Länsstyrelsen har hittills inte svarat på begäran trots att det har gått över ett halvår sedan dess.

I februari 2018 krävde 22 organisationer i ett öppet brev ett omedelbart avverkningsstopp av skog med höga naturvärden på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike tills de skyddats i sin helhet. Sveaskog har hittills inte varit tillmötesgående.

Sveaskog framhåller ofta sitt så kallade hållbara naturvårdsarbete. Men om Sverige ska nå upp till nationella och internationella miljömål behöver stora sammanhängande och ekologiskt funktionella skogsområden som Ore Skogsrike skyddas av staten, inte avverkas.

Här har Sveaskog en unik chans att göra en mycket god gärning för den biologiska mångfalden i skogen. De värdefulla skogarna i Ore Skogsrike är grundligt inventerade av både svenska och internationella skogs- och artexperter som har konstaterat att skogslandskapet hyser höga naturvärden och anser att det ska skyddas i sin helhet.

Vi känner oss frustrerade och maktlösa. Varken Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller Sveaskog agerar i linje med regeringens uttalade politik och mål, det vill säga till förmån för de avverkningshotade och värdefulla skogarna i Ore Skogsrike.

Näringsminister Mikael Damberg håller Sveaskog om ryggen och kallar deras skogsbruk hållbart. Miljöminister Karolina Skog är tyst. Vi känner oss tvungna att vaka över de kvarvarande skyddsvärda skogarna i Ore Skogsrike från staten i form av Sveaskog, vilket är beklämmande.

Vi kräver att:

1. Regeringen ingriper och genom tydliga riktlinjer till Sveaskog gör klart att samtliga skogar med dokumenterat höga naturvärden, i linje med gängse vedertagna normer och riktlinjer i svenskt naturvårdsarbete, ska undantas från avverkning och avsättas långsiktigt.

2. Sveaskog frivilligt undantar samtliga skogar med höga naturvärden i Ore Skogsrike.

3. Länsstyrelsen i Dalarnas län gör reservat av Norra Brännvinsberget.

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Mattias Ahlstedt, ordförande, Naturskyddsföreningen Dalarna

Margareta Wikström, ordförande, Naturskyddsföreningen i Rättvik

Frode Pleym, chef, Greenpeace Sverige

Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor, Greenpeace Sverige

David van der Spoel, talesperson, Skydda Skogen

Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner

Johan Andersson, ordförande, Fältbiologerna

Alice Andersson, ordförande, PUSH Sverige

Pella Thiel, End Ecocide Sweden

Gunilla Winberg, ordförande, Framtiden i våra händer

Sören Nyström, vice ordförande, Dalarnas Botaniska Sällskap

Anders Janols, sekreterare, Mykologiska Föreningen Skogsriskan i Dalarna

Dan Broström, ordförande, Ovansiljans Svampförening

Lars-Ove Wikars, ordförande, Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland

Lotta Berg, ordförande, BirdLife Sverige

Stig-Åke Svenson, ordförande, Dalarnas Ornitologiska Förening

Pia Björström, talesperson, Klimataktion

Samuel Jarrick, talesperson, Klimataktion

Karin Andersson, talesperson skogsfrågor, Climate Justice Program

Anna Westberg, kampanjchef, Skiftet

Johan Lind, ordförande, Naturfotograferna/N

Läs debattartikeln i Dalarnas Tidningar här.