Tallar på en moränås i en avverkningsanmäld skog i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun. Foto: Björn Mildh.

Sveaskog ska sälja 2 200 hektar skogsmark och vill ha samråd om ytterligare 400 hektar naturskog som ska avverkas i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun trots att samerna säger nej. Sveaskogs samråd kan sammanfattas med att ni tar vad ni vill ha, skriver Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen, i ett öppet brev till Sveaskog. 

Bästa Eva och Viveka,

I vårt brev till er den 17.3. bad vi om ett relevant svar på ställda frågor och framförda fakta (nedan).

Men i stället för ett förväntat öppet och uppriktigt svar av er får en medarbetare komma med tomt prat om att ”leva och verka sida vid sida”.

Vi betackar oss för den slags intetsägande berättelser.

Vi är väl medvetna om att Sveaskog har riksdagens uppdrag att sälja 10 % av sitt skogsinnehav. Men det är inte riksdagen som beslutat att Sveaskog nu skall sälja 6 skogsfastigheter på sammanlagt 2200 hektar inom Maskaure samebys marker! Det är helt bolagets eget val. Det har man dessutom gjort utan någon kontakt med berörd sameby, trots att skogarna ligger i renarnas åretrunt marker och trots bristen på betesmark.

Sveaskogs samråd kan sammanfattas med: ni tar vad ni vill ha.

Så har det gått till sedan länge, men noga förtigits.

Samerna har funnit sig i Sveaskogs envälde under tystnad.

En tystnad som är följden av alla de historiska övergrepp som staten utsatt vår urbefolkning för: Tvångsförflyttning, (baggojohtin på samiska), skallmätningar, skolkåtor dit barnen skickades och beskylldes för att vara dumma då de inte förstod språket. Bara svenska gällde. Barnen skulle inte tala sitt modersmål.

Nu vill statliga Sveaskog straffa dem som brutit tystnaden och sagt nej till bolagets planerade avverkningar och enväldiga markförsäljning.

Det är ingen tillfällighet att Sveaskog i år vill sälja 2200 hektar skogsmark och ha samråd om ytterligare 400 hektar naturskogar som skall avverkas, allt i en och samma sameby, Maskaure, som vågat säga nej till bolaget.

Så fortsätter övergreppen. Det är skamligt.

Alla samebyar är i samma situation, med brist på betesmark. Men det är svårt att säga nej till Sveaskog. Det kostar.

Återigen Sveaskog, ni handlar djupt orättfärdigt mot vår urbefolkning.

Inga skogar skall säljas utan jämbördigt samråd innan.

Samernas nej skall respekteras.

Resterande betes- och naturskogar skall sparas, inte huggas.

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby
Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå
Marcus Lidström, ordförande, Länsförbundet Norrbotten
Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh@naturskyddsforeningen.se, tel 0911-68265

Sveaskogs svar till Björn Mildh:

Hej Björn,

Det är riksdagen som har beslutat att statliga Sveaskog ska avyttra tio procent av sitt skogsinnehav från 2002 – för att stärka det enskilda skogsbruket. Den markförsäljning som sker är naturligtvis förankrad i hela företaget. När en fastighet byter ägare övertar den nya skogsägarens ansvaret att, enligt skogsvårdslagen, följa de lagar som gäller kring avverkning och hänsyn till renskötseln vid skogliga åtgärder.

En stor andel av vårt markinnehav finns i Norrbotten vilket också speglar vår markförsäljning. Samtidigt bedrivs rennäring på största delen av Sveaskogsmarker i Norrbotten. Vår målsättning är att renskötseln och det aktiva skogsbruket ska kunna leva och verka sida vid sida på samma marker i generationer framåt. Från Sveaskogs sida välkomnar vi Maskaure sameby till kommande samråd. Vi hoppas att vi kan upprätthålla en god relation med samebyn och vi vill att renskötsel och skogsbruk ska bedrivas på samma marker i lång tid framöver.

Med vänlig hälsning,

xxxxxxx

Sveaskog