Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Planerade åtgärder vid Petersvik kan hota fladdermöss – artskyddet måste utredas

Föreningen Skydda Skogen begär att länsstyrelsen i Västernorrlands län skyndsamt och tillsvidare stoppar den skogsavverkning, rivning av byggnader och de markarbeten som Sundsvalls kommun genom det kommunägda bolaget Sundsvalls Logistikpark avser genomföra för att anlägga en logistikcentral i Petersvik.

I en skrivelse som i dag (2020-05-25) skickats till länsstyrelsens miljöskyddsenhet begär Skydda Skogen att en inventering av fladdermöss, artskyddsutredning och en bedömning kring påverkan och dispens ska genomföras i Petersvik, i syfte att upprätthålla det artskydd som finns för fladdermöss enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Skydda Skogen har i maj 2020 tagit del av uppgifter som visar att länsstyrelsen genomfört en inventering av fladdermöss i Granbacken, i anslutning till det område Sundsvalls kommun vill exploatera. Inventeringen visade på förekomst av mustaschfladdermus och nordfladdermus. Av oklar anledning har dock inventeringsresultatet inte delgivits mark- och miljödomstolarna vid miljöprövningarna av den exploatering Sundsvalls Logistikpark avser genomföra och slutrapporten från inventeringen har inte gått att hitta. Länsstyrelsen har inte heller gjort någon bedömning om fladdermöss kan förekomma i Petersvik. Detta trots att länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för artskyddsförordningen.

Nordfladdermus finns med på den nationella rödlistan. Både mustaschfladdermus och nordfladdermus vistas i kulturpräglade miljöer liknande den som finns i Petersvik. Samtliga arter av fladdermöss är fridlysta enligt svensk lag och enligt EU:s Art- och Habitatdirektiv, samt två internationella konventioner som Sverige undertecknat (CMS / Bonnkonventionen samt EUROBATS).

Vi utgår från att länsstyrelsen klarar av att skilja på sina uppgifter att verka för regional utveckling och att vara tillsynsmyndighet för artskyddsförordningen i den mån dessa uppgifter gällande frågor som rör Petersvik anses motstridiga. Om någon anser att ett projekt med en budget på 785 miljoner kronor inte kan förhindras på grund av fladdermöss, trots EU:s strikta lagstiftning, vill vi påminna om att ett flertal andra projekt med ekonomiska värden i samma storleksordning stoppats, begränsats eller fått omarbetas på grund av fladdermöss. Hit hör inte minst ett flertal vindkraftsparker, infrastruktursatsningar och kolbrytningen i Hambachskogen i Tyskland. Vi kan inte se att en logistikpark i Sundsvall har rätt till en ”gräddfil” i det sammanhanget.

Kontaktpersoner,
 
Nils-Erik Norrby
nils-erik@forshult.nu
072-525 18 48

Fredrik Nilsson
sundsvallsstigar@protonmail.com
070-650 01 29