Skydda Skogen har sammanställt ett dokument med en rad vetenskapliga referenser om hur skog och klimat samverkar samt biobränslens klimatpåverkan. 

Det planetära gränsvärdet för förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar har överskridits. Det förstnämnda med råge.

Vi står inför historiens sjätte massutdöende på jorden, vilket innebär att det finns risk för ekologiska kollapser och oåterkalleliga miljöförändringar.

Förlust av livsmiljöer, vilket skogsbruket är medskyldig till, är en stor bidragande orsak till att drygt 1 800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade idag.

När en skog avverkas, frigörs stora mängder koldioxid.

Ju äldre skogen är, desto mer kol finns lagrat i marken.

Skogen upphör att fungera som en kolsänka eftersom de träd som binder kol tas bort. Skogen fortsätter att läcka ut koldioxid under 10-20 år.

Det kan ta upp till 30 år innan koldioxidutsläppen från ett kalhygge kompenserats av upptaget från de nya träden.

Om en granskog på dikad torvmark kalavverkas kan det ta upp till nästan 40 år (39 år) innan den nya planterade skogen blir en kolsänka, om alls. Om skogen avverkas vid 80 års ålder anses det mesta av det lagrade kolet frigöras eftersom skogssystemet då bara tillfälligt tagit upp kol. Om biomassan används till att producera produkter med kort livslängd resulterar det i att skogsekosystemet blir en stor växthusgaskälla.

Boreala och tempererade gammelskogar är stora globala kolsänkor som måste bevaras. Skogar upp t.o.m. 800 år fortsätter att fungera som aktiva kolsänkor och 5 000-årig skog fortsätter lagra kol i marken.

Atmosfären gör inte skillnad på kol från förnyelsebara eller fossila bränslen. Det tar många år att kompensera för dessa kolutsläpp: i ett 50-100 års perspektiv kan biobränslen ha en högre klimatpåverkan än fossila bränslen på grund av ett lägre energiinnehåll än olja och kol. Mer koldioxid släpps därför ut per energienhet.

Självfallet måste även användningen av fossila bränslen minska snabbt för att motverka klimatförändringarna.

Skydda Skogens dokument med ett flertal referenser kan laddas ner här.

Läs även mer på Skydda Skogens hemsida klimatetochskogen.nu.