Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Risk för ökad avverkning när Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper

Efter nyår slutar Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper. Foto: Wikimedia Commons

Skogsstyrelsen kommer att sluta registrera nyckelbiotoper (skog med höga naturvärden) efter nyår. Det blir istället upp till markägaren själv att hitta och registrera nyckelbiotoper. Skydda Skogen anser att detta kommer att leda till ökade avverkningar av skogar med höga naturvärden vilket går mot våra miljömål och internationella åtaganden.

Efter nyår ska Skogsstyrelsen sluta registrera nyckelbiotoper när de gör fältbesök i avverkningsanmälda skogar. En FSC-certifierad skogsägare ska bevara nyckelbiotoper, enligt certifieringen. Det gör att skog blir svårare att avverka för den som är certifierad. Något som kritiserats av Skogsägarorganisationer som LRF.  De anser att markägarna kommer ”i kläm”, trots att certifieringen är frivillig och trots att det inte finns något lagligt skydd för en nyckelbiotop. Det är bara 0,3% av alla avverkningsanmälningar där det registreras en nyckelbiotop. Skydda Skogen anser:

-Det är helt oacceptabelt att Skogsstyrelsen slutar att registrera nyckelbiotoper vid avverkning. Det innebär att mer skog med höga naturvärden kan avverkas, vilket går mot våra miljömål och internationella åtaganden. Naturskog med höga naturvärden ska skyddas, inte avverkas och en myndighet som Skogsstyrelsen ska se till att det sker, inte böja sig för skogsnäringen.

När Skogsstyrelsen hädanefter åker ut för att granska en avverkningsanmäld skog kommer de endast att anteckna om de hittar speciella arter eller andra natur- och kulturvärden. De certifierade skogsägarna får därmed ett större ansvar att själva hitta nyckelbiotoperna. Skydda Skogen kommenterar:

-Tyvärr är det inte alla skogsägare som kan tillräckligt om skogens arter och ekologi för att kunna hitta nyckelbiotoper. Många markägare saknar även intresset för att hitta nyckelbiotoper eftersom de främst vill avverka skogen. Men de vill ändå sälja virket som FSC-certifierat eftersom de får mer betalt för certifierat virke.

Skogsstyrelsen har även brist på pengar till skydd av skog. Det beror bland annat på att Mark- och miljööverdomstolen tidigare i år bestämde att markägare som nekas tillstånd att avverka i fjällnära områden på grund av höga naturvärden har rätt till ersättning. Det har lett till ett stort intresse för att avverkningsanmäla fjällnära skog och för att få ersättning. Skogsstyrelsen har därför begärt 360 miljoner extra. Pengarna ska betala intrångsersättning för de stora volymer nekad avverkning i fjällnära skog som bedöms bli aktuella under 2021. Bara i september ökade avverkningsanmälningarna av fjällnära skog med 5 000 procent jämfört med samma månad 2019, enligt Skogsstyrelsen.  Johan Åberg som är specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen säger i en artikel i Sveriges Natur:

-Nästa år har Skogsstyrelsen inte råd att skydda en enda kvadratmeter nedanför den fjällnära skogen som det ser ut nu.

Han säger till Sveriges Natur att det som Skogsstyrelsen annars kan göra för att stoppa en avverkning är att använda sjätte paragrafen i miljöbalkens tolfte kapitel. Enligt den kan en skoglig åtgärd som på ett väsentligt sätt skadar naturmiljön förbjudas.

-Den paragrafen har vi inte använt så mycket förut, men nu blir vi kanske tvungna att nyttja den mer.