Bombmurkla, foto: Wikipedia

En skog söder om Nyköping i Södermanlands län med 86 fynd av den ovanliga svampen bombmurkla- rödlistad som sårbar (VU), har avverkningsanmälts av Nyköpings kommun. Det är fyra avverkningsanmälningar bredvid varandra på sammanlagt 30,1 hektar. Sverige har den största populationen av bombmurkla i Europa vilket medför ett internationellt ansvar för artens fortlevnad. Ett kritiskt brev, som ifrågasätter avverkningsplanerna, har därför skickats iväg till Nyköpings kommun och Länsstyrelsen.

Det betonas i brevet att för att stoppa granbarkborre så räcker det att plocka ut enstaka nyangripna granar. Att avverka hela skogsområden är inte nödvändigt. Uttaget av angripna granar måste ske manuellt för att inte riskera att bombmurklornas mycel eller skyddande buskskikt skadas. Men de avverkningar som har skett hittills i Sverige på grund av granbarkborrar, har gjorts som regelrätta kalavverkningar med tunga maskiner som kör sönder marken. Även i skog med höga naturvärden och i naturreservat har kalhyggen gjorts på grund av granbarkborre. Där har växtplatser med rödlistade arter krossats, utplånats och körts sönder. Det finns flera färska exempel på det.

Frågan ställs i brevet om varför det har ansökts om föryngringsavverkning i en sådan här skog. Bombmurklan omfattas av Artskyddsförordningens bilaga 2 vilket innebär att det är olagligt att skada dess växtplatser, utan dispens från Artskyddsförordningen. Har det gjorts någon artskyddsutredning? Har det sökts dispens från Artskyddsförordningen?

Bombmurklan, rödlistad som sårbar (VU), omfattas av åtgärdsprogram. De största hoten mot arten är slutavverkning, markberedning, körskador, gödsling eller dikning. I Sverige finns den största populationen av bombmurkla i Europa. Sverige har därmed ett internationellt ansvar för svampens fortlevnad, något som ska tas på allvar av myndigheterna. Länsstyrelsen och kommunen måste därför agera och dra tillbaka avverkningsanmälningarna.

Artskyddsförordning (2007:845)
8 § I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan 1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, och 2. ta bort eller skada frön eller andra delar.

15 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6, 8 och 9 §§ som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Miljöbalken 8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald
2 § Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet ta bort, skada eller ta frö eller andra delar från vilt levande växter får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter får meddelas, om det finns risk för att en vilt levande växtart kan komma att försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av en sådan art.

Fynd i den avverkningsanmälda skogen
Artikeln av Kristina Bäck