Volymen död ved ökar i den svenska skogen, men ökningen består till största del av de allra klenaste dimensionerna. Foto: Tord Nilsson.

I dagens produktionsskog utgör den döda vedens volym bara en bråkdel av innehållet i en naturskog. Detta gäller speciellt de grövre dimensionerna som även ökar mycket långsamt eller inte alls. De grövsta stående tallarna (över 50 cm) har närmast minskat sin volym under de senaste åren så att det grovt räknat motsvarar ett träd per 1000 hektar.

Tyvärr kommer inte läget förbättras inom överskådlig tid då det inte heller finns tillräckligt med grova levande träd till att ersätta den döda ved som successivt försvinner. Skogsstyrelsen redovisar att volymen hård död ved fördubblats de senaste åren (2018). De visar dock ej att ökningen till största del består av de klenaste dimensionerna. De två klenaste dimensionerna utgör faktiskt 75 procent av både noterad ökning och totalvolym.

Läs mer i Tord Nilssons artikel ”Skogens döda ved – vart tog den vägen?” (2018) här.