Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen skriver under upprop mot global artutrotning

Hotad stadsnära skog med livsmiljöer för många arter i Ryssbergen. Foto: Kristina Bäck

I ett stort internationellt upprop kräver över 300 artskyddsexperter från IUCNs Species Survival Commission brådskande åtgärder för att stoppa den globala artutrotningen. Skydda Skogen har undertecknat detta upprop tillsammans med många andra organisationer.

Under ett möte i början av oktober i Abu Dhabi startades detta upprop av IUCNs ”Species Survival Commission” (översättning: Kommissionen för arternas överlevnad) som är det största globala nätverket av artskyddsexperter med över 9000 medlemmar från hela världen. IUCNs medlemmar (exempelvis regeringar, miljöorganisationer och ursprungsbefolkningar) har gett kommissionen mandatet att jobba för och kräva att världens arter bevaras.

I uppropet uppmanas världens regeringar och internationella myndigheter att förbinda sig till tydliga mål vad gäller artskydd. Bland annat att till 2030 hindra artbeståndens tillbakagång och att sätta stopp för artutrotningen. Till 2050 kräver IUCNs ”Species Survival Commission” att en återhämtning av alla hotade arter har skett.

Världens regeringar och samhällen måste gå till omedelbar handling för att rädda de arter som håller på att försvinna och ta sig an hoten som är orsakade av mänskliga aktiviteter som driver på artutplåningen. Bland annat krävs incitament till markägare för att de ska verka för att bevara naturliga livsmiljöer.

Läs mer om uppropet här.