Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Det värdefulla tallnaturlandskapet Gåsberget i Dalarna måste skyddas!

En av de ekologiskt värdefulla skogarna i Gåsbergets värdetrakt och Ore Skogsrike. Foto: Sebastian Kirppu.

Gåsberget i Ore Skogsrike i Dalarna är en av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Området behöver akut skydd eftersom få sådana landskap finns kvar i Sverige. Men i projektet ”Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt” som är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och SLU, framhålls inte skyddsvärdet. Något som Skydda Skogen är kritisk mot. Dessutom har Naturskyddsföreningen, som har kartlagt skogarna där, uteslutits från projektet.

Att skogsbruksåtgärder och ett hänsynsfullt brukande ska bedrivas i delar av Gåsbergets värdetrakt genomsyrar innehållet i Länsstyrelsens skrift ”Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt”. Skydda Skogen menar att det akuta skyddsbehovet i Gåsbergets värdetrakt inte framhålls i tillräcklig utsträckning. Föreningen poängterar att skogar med höga naturvärden inte ska brukas alls i Sverige (om det inte är i form av skötsel som krävs för att området ska upprätthålla höga naturvärden) vilket är i linje med naturvårdsforskning och nationella och internationella miljömål.

Skydda Skogen tycker att det är oacceptabelt att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen inte står upp för våra miljömål, och att de utesluter Naturskyddsföreningen (med drygt 230 000 medlemmar) som står för ett legitimt allmänintresse, från samverkansprojektet.

Det finns ca 20 % skyddsvärd äldre tallnaturskog med stark brandprägel i Ore Skogsrike. Ytterst få sådana landskap finns kvar i Sveriges lågland nedanför fjällen vilket gör Gåsbergets värdetrakt och Ore Skogsrike unikt.

Naturskyddsföreningen har gjort ett gediget kartläggningsarbete över var skogar med höga naturvärden finns och vilka artfynd som har gjorts i Ore Skogsrike 2013 och 2017. Ore Skogsrike nämns inte i Länsstyrelsens skrift. Inte heller refererar Länsstyrelsen till Naturskyddsföreningens kartläggningsarbeten annat än att Gåsbergets värdetrakt har uppmärksammats av ”ideell naturvård som förespråkar att än mer skydd och avsättningar bör skapas i området”. Naturskyddsföreningen har inte heller fått vara med i Länsstyrelsens samverkansprojekt.

Läs Skydda Skogens synpunkter på innehållet i Länsstyrelsens skrift ”Projektet Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt – Delredovisning om motiv, målsättningar och utkast till metodik” (2019) här.