Södra har avverkat skog som direkt förstört eller allvarligt skadat nyckelbiotoper, värdekärnor och skogar som ingår i Länsstyrelsens reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Foto: Mikael Schulin.

Skogsägarföreningen Södra har totalt avverkat minst 20 hektar nyckelbiotoper, skogliga värdekärnor och utpekade skogar för reservatsbildning vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Även delar av nyckelbiotoper som inte avverkningsanmälts har avverkats. Naturskyddsföreningen Kronoberg har nu skickat in ett formellt klagomål till FSC Sverige.

Området vid sjön Risten är planerat för reservatsbildning av Länsstyrelsen och bedöms vara ett toppobjekt för naturvården. Ett stort antal rödlistade arter har hittats i området. I stora delar av granskogen finns en mosaik med sumpskogar vilket ger en hög luftfuktighet. Hotbilden bedöms som hög eftersom en stor andel av värdekärnorna är känsliga för uttorkning och negativa kanteffekter vid intilliggande avverkningar. De fuktgynnade arterna kommer att påverkas negativt vid avverkning.

– Det är ofattbart att Södra har varit inne och avverkat både nyckelbiotoper, värdekärnor och skogar som är planerade att ingå i ett naturreservat. Södra anser sig bedriva ett hållbart skogsbruk och är certifierade enligt skogsbruksstandarden FSC. Det är därför inte acceptabelt att Södra beter sig på det här viset, säger biologen Erland Lindblad från Naturskyddsföreningen Kronoberg.

Naturskyddsföreningen Kronoberg har skickat in ett formellt klagomål till FSC Sverige. Där poängterar föreningen att Södra inte lever upp till ett flertal kriterier i FSC-standarden. Kriterierna rör bland annat att skogsbruket ska respektera alla nationella och lokala lagar och administrativa krav samt att nyckelbiotoperna ska undantas från alla skogsbruksåtgärder, förutom åtgärder påkallade för att bevara eller främja biotopens naturliga eller hävdbetingade biologiska mångfald. Skogsbrukare ska även genomföra påvisbara åtgärder för att säkra förekomster av rödlistade arter utanför avgränsade nyckelbiotoper.

Naturvärdesbedömningens syfte är att identifiera biologiska mångfaldsvärden. Trots att skogarnas höga naturvärden redan var kända och arter rapporterade på Artportalen valde Södra att avverka skogarna.

– Det är obegripligt att Skogsstyrelsen inte stoppat dessa avverkningar i registrerade nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper ska inte avverkas men trots det har ca 55 000 hektar nyckelbiotoper avverkats i Sverige under de senaste 20 åren. Ännu mer obegripligt är Länsstyrelsens agerande. Med tanke på att endast 2,4 % av den produktiva skogsmarken är skyddad i Östergötland är det närmast skandalöst att myndigheten inte stoppat avverkningarna av dessa unika skogar, säger Erland Lindblad från Naturskyddsföreningen Kronoberg.

Under de senaste 2 åren har fler arealer med skyddsvärd skog avverkats i det planerade reservatsområdet vid sjön Risten.

– Stora delar av skogarna i reservatsförslaget vid Risten har avverkats. Hänsyn har inte tagits till vare sig förekomsten av hänsynskrävande arter eller det känsliga lokalklimatet. I de avverkade värdekärnorna fanns tidigare bland annat de mycket ovanliga arterna broktagel och tallharticka som är klassade som starkt hotade enligt rödlistan. Både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen måste ta sitt ansvar och se till att sådana här värdefulla skogar inte avverkas, säger Mikael Schulin, medlem i Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen.

Läs mer om de avverkade skogarna i Naturskyddsföreningen Kronobergs klagomål till Svenska FSC här.

Angrepp av granbarkborre används numera som en förevändning för att avverka både i nyckelbiotoper och naturreservat. Det riskerar att leda till omfattande avverkningar där inte bara gran avverkas. Även andra trädslag som inte påverkas av granbarkborre såsom lövträd och tall riskerar att påverkas av avverkningarna. Det finns fler exempel från 2019 på skogar som ingått i pågående naturreservatsförhandlingar eller nyckelbiotoper som planerats för avverkning eller avverkats i förebyggande syfte gällande granbarkborreangrepp.

Kontakt

Erland Lindblad, biolog, Naturskyddsföreningen Kronoberg, 072-712 91 08, erlandlindblad(@)hotmail.com

Mikael Schulin, medlem i Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen, 070-592 59 18, mikaschul(@)gmail.com

Karta över delområden. Röda och blå områden är värdekärnor, gult är god utvecklingsmark och ofyllda ytor är potentiell arronderingsmark. Avverkningsanmälda ytor syns som vita/lila polygoner. Utförda avverkningar är ljusa/ljusgula. Värdekärnor och god utvecklingsmark 2, 3, 15, 16, 17, 20, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43 har berörts av avverkning.