Den fridlysta och rödlistade järpen finns i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Lars Werner.

Skydda Skogens kalender om fridlysta och hotade arter: 16. Järpe

Järpe är rödlistad som nära hotad (NT), är fridlyst enligt Artskyddsförordningen och en Prioriterad art i Skogsvårdslagen. Järpen trivs inte när markägare röjer, gallrar och avverkar i stor omfattning. Arten behöver områden med både unga granar och lövträd. Järpe finns i sammanhängande grandominerad skog över hela Sverige, enligt Artfakta. Den håller gärna till i fuktiga

Den fridlysta och rödlistade järpen finns i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Lars Werner.

Ny dom: Fortsatt tillfälligt avverkningsförbud i avverkningsanmäld skog i Västerviks kommun

Mark- och miljödomstolen har beslutat att tillfälligt avverkningsförbud fortsatt gäller i en avverkningsanmäld skog i Hackenäs i Västerviks kommun i Småland. I skogen finns ett tiotal fridlysta arter såsom talltita, järpe, duvhök och knärot som omfattas av artskyddsförordningen. Domstolen slår fast att samtliga förekomster av knärot behöver skyddas och att Skogsstyrelsen måste fatta beslut som även säkerställer de fridlysta fåglarnas livsmiljöer. Ärendet återvisas därför till Skogsstyrelsen för