Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter 2022: 3. Spillkråka

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Spillkråka (Dryocopus martius) är en hackspett som är rödlistad som nära hotad och fridlyst enligt Artskyddsförordningen §4. Skogsbruket är det största hotet, med korta omloppstider och täta, homogena ungskogar, enligt SLUs Artfakta. Det finns heller inte tillräckligt med lämpliga boträd för spillkråkan, t ex

Replik i DN: Med artskyddsförslaget får fåglarna ett sämre skydd

REPLIK I DN DEBATT 11 juni 2021: Elin Götmark och David van der Spoel, föreningen Skydda Skogen: Det gäller fågelarter som exempelvis tjäder, tretåig hackspett, lappmes, talltita, duvhök, berguv, trädlärka och spillkråka. Nu har ännu en punkt i Januariavtalet bockats av, och artskyddsförordningen granskats. Utredaren Lars Tysklind skriver på DN Debatt om att ansvar för