Spillkråka, rödlistad som nära hotad, fridlyst enligt § 4 i Artskyddsförordningen och skyddad enligt Fågeldirektivet samt Bernkonventionen. Även en Prioriterad art i Skogsvårdslagen. Trots alla dessa skydd avverkas hela tiden skog där den lever. Foto: Mikael Schulin

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art

Spillkråka (Dryocopus martius) är en hackspett som är rödlistad som nära hotad och fridlyst enligt Artskyddsförordningen §4. Skogsbruket är det största hotet, med korta omloppstider och täta, homogena ungskogar, enligt SLUs Artfakta. Det finns heller inte tillräckligt med lämpliga boträd för spillkråkan, t ex gamla grova tallar. Döende träd- som gamla döende aspar, är viktiga födosöksplatser för spillkråkan.

Gamla, murkna eller skadade träd med håligheter i både barr- och lövträdsmiljöer är viktiga för spillkråkan. Det är därför skogsägare ska lämna kvar sådana träd vid skogsbruk. Även nya lämpliga träd ska skogsägare lämna som efterträdare. Dessa träd måste få åldras för att skapa rätt livsmiljöer för spillkråkan, enligt Artfakta. Trädslag som är viktiga värdträd är asp (Populus), bok (Fagus), tall (Pinus) samt gran (Picea).

Spillkråkan häckar i hela landet men inte i fjällen. Flest spillkråkor har man påträffat i blandskog som har rikligt med grov död ved och gamla träd. Spillkråkan lever till stor del på myror, men även andra insekter och skalbaggar. Ofta väljer spillkråkan en reslig tall eller asp som boträd. Boet hackar båda föräldrarna ut ur stammen på 5 till 10 meters höjd. Arbetet med att hacka ut ett bohål kan ta upp till en månad. Ingångsöppningen är oval och bokammaren ofta över en halv meter, ibland upp till en meter djup. 

Spillkråka är en nyckelart

I boreala skogar (dvs barrskogar på norra halvklotet) är spillkråkan en nyckelart. När spillkråkan lämnar bohålan är det en mängd andra djurarter som kan använda den, t.ex. storskrake, salskrake, knipa, skogsduva, ugglor, kaja, stare, mård, ekorre och fladdermöss. Vinden knäcker ibland spillkråkeboträd i höjd med bohålsöppningen, det gäller framför allt tallar. Då bildas lämpliga stubbar för slaguggla.

Spillkråka finns med i bilaga 1 Fågeldirektivet, är skyddad enligt Bernkonventionen och är en Prioriterad art i Skogsvårdslagen. Spillkråkan är även fridlyst enligt Artskyddsförordningen §4. Trots alla dessa skydd fortsätter skogsbolag och markägare attt avverka skogar där den häckar. Artskyddet för fåglar har man dessutom försvagat i Sverige under senaste året. Hotet mot särskilt känsliga och minskande fågelarter har ökat i och med att deras miljöer inte längre har samma skydd som de har haft tidigare. Det gäller fågelarter som exempelvis tjäder, tretåig hackspett, lappmes, talltita, duvhök, berguv, trädlärka och spillkråka.

Några artiklar på hemsidan om hotade skogar med spillkråka:

Inslag i TV4 Nyheter: Spillkråkan i Yxsjöskogen uppmärksammas i EU

Förbjud avverkning inom föreslaget naturreservat vid Byrum i Östergötland, Länsstyrelsen!

Akut avverkningshotad skog i Oskarshamn

Värdefulla skogar avverkningshotade i Arjeplogs kommun

Skötselåtgärder i Tyresta naturreservat: Skog med rödlistade arter ska avverkas!

Källa: Artfakta