Med stolthet kan vi nu presentera den omfattande rapporten från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2022.

Vi har denna gång granskat ett antal avverkningsanmälda och oskyddade områden hos storskogsbruket i Västernorrlands län, det län som har näst minst andel formellt skyddad produktiv skogsmark i hela Sverige. 

Flera av avverkningsanmälningarna visade sig vara fantastiskt vackra naturskogar med mycket höga naturvärden och en stor mängd av rödlistade arter som nu är akut hotade av avverkning. I rapporten finns en detaljerad redovisning av områdenas naturvärden och vilka arter som riskerar att gå förlorade om skogarna huggs ned. Den innehåller också en viktig och avslöjande granskning av miljöcertifierade skogsbolag.

Forskningsresan i naturvårdens utmarker stödjas ekonomiskt av Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen.

Läs våra andra rapporter och broschyrer här.