Liggande död ved i olika grovlekar i den avverkningsplanerade tallnaturskogen öster om sjön Bassejávrre. Foto: Privat

Arjeplogs Allmänningsskogar planerar avverka värdefulla naturskogar med ”klockren reservatsklass” öster om sjön Bassejávrre, i Arjeplogs kommun. Skogarna är även renbetesmarker. ”Vi ser en tydlig och mycket negativ trend där nästan all oskyddad naturskog som finns kvar i landskapet anmäls för avverkning och avverkas, trots höga naturvärden och att samerna säger nej till avverkning. Naturen och renarna står verkligen försvarslösa”, säger Maj Aspebo från Naturskyddsföreningen Norrbotten.

Det är sammanlagt 55 hektar naturskog med höga naturvärden som Arjeplogs Almmänningsskogar planerar att avverka: En naturskog med höga naturvärden på 30 hektar strax öster om sjön Bassejávrre som utgör en viktig hänglavsskog för renarna i samebyn Semisjaur-Njarg. En annan avverkningsanmäld skog är på 25 hektar och ligger öster om Bassevägen och är en tallnatur- och hänglavsskog.

Flera forsande bäckar i grannaturskogen. Foto: Privat

Avverkningsanmälan planerad efter samråd

Naturskogen öster om sjön Bassejávrre saknar än så länge avverkningsanmälan. Men vid ett samråd med Semisjaur-Njarg sameby i juni meddelade Arjeplogs Allmänningsskogar att de kommer att avverkningsanmäla skogen senare i sommar. Detta trots höga naturvärden och att det finns hänglavar i träden som är viktig föda för renarna. Området har även både en uppsamlande och stoppande funktion för renskötarna. Det gör att renskötarna hinner samla ihop renhjorden och driva renarna till en arbetshage som finns i närheten innan renarna lämnar samebyns marker.

Samebyn säger nej

– Om de två avverkningsplanerade skogarna i området huggs ned försvinner de viktiga hänglavarna. Dessutom får renarna allt svårare att röra sig och beta i det fragmenterade landskapet. Det är beklämmande att Arjeplogs Allmänningsskogar kör över samebyn under samråden, de avverkar skogar trots att samebyn säger nej, säger Patrik Lundkvist från Naturskyddsföreningen Arjeplog.

Naturreservatet Akkelis fjällurskog ligger i närheten i öster. Naturskyddsföreningen i Norrbotten har skrivit en framställan till Länsstyrelsen i Norrbotten om att de avverkningsplanerade skogarna öster om sjön Bassejávrre och Bassevägen bör ingå i en utvidgning av naturreservatet Akkelis.

38 naturvårdsarter varav 22 rödlistade arter

– De två avverkningsplanerade skogarna, särskilt den öster om sjön Bassejávrre, håller klockren reservatsklass med tanke på sina höga till mycket höga naturvärden. Delar av granskogen är urskogsartad och totalt har inventerare hittat hela 38 naturvårdsarter varav 22 rödlistade arter öster om sjön. Även flera fridlysta fåglar såsom järpe, spillkråka och tretåig hackspett bor i skogen, säger Mats Nettelbladt från Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Arjeplog.

Den avverkningsplanerade skogen öster om sjön Bassejávrre består främst av tallnaturskog i 130-200-årsåldern varvad med partier med urskogsartad grannaturskog i 120-250-årsåldern. Både större vattensamlingar och ganska stora och forsande bäckar finns i skogen. Dessa blöta och våta partier är mycket känsliga för avverkning vilket skulle orsaka oreparerbara skador på skogsmarken, vattenförhållandena och mikroklimatet i skogen.

Den avverkningsanmälda skogen öster om Bassevägen är främst en tallnaturskog i ca 120-160-årsåldern som bitvis övergår i grandominerad barrskog. Spridda gamla kolade tallstubbar vittnar om att skogen historiskt har påverkats av skogsbrand. Vid ett kort besök av Naturskyddsföreningen i den avverkningsanmälda skogen fann man 11 naturvårdsarter varav 4 rödlistade arter.

Grannaturskogen öster om sjön Bassejávrre som är avverkningsplanerad har gott om död ved. Foto: Privat

Kampen fortsätter för skogarna

Naturskyddsföreningen i Norrbotten uppmanar Arjeplogs Allmänningsskogar att dra tillbaka sina avverkningsplaner. De hoppas även att Länsstyrelsen agerar för att skydda de två avverkningsplanerade skogarna.

– Vi ser en tydlig och mycket negativ trend där nästan all oskyddad naturskog som finns kvar i landskapet anmäls för avverkning och avverkas trots höga naturvärden och samerna säger nej till avverkning. Naturen och renarna står verkligen försvarslösa. Vi kommer att fortsätta att kämpa fördessa skogar, säger Maj Aspebo från Naturskyddsföreningen Norrbotten.

KONTAKT

Maj Aspebo, Naturskyddsföreningen Norrbotten, 070-295 60 98, aspebomaj@gmail.com

Patrik Lundkvist, Naturskyddsföreningen Arjeplog, 072-835 30 08, patlun79@gmail.com

Mats Nettelbladt, Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Arjeplog, 072-22 333 86, mndt@online.no