Flera nya avverkningar är planerade i det föreslagna naturreservatet vid Byrum norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Skogen är ett toppobjekt för naturvård med totalt över 90 naturvårdsarter varav drygt 50 rödlistade arter. Skydda Skogen begär att Länsstyrelsen i Östergötland omedelbart inrättar interimistiskt förbud som innebär stopp för avverkning och andra skogsbruksåtgärder inom föreslaget naturreservat. 

Avverkning i föreslaget naturreservat vid Byrum. Foto: Karin Wilhelmsson.
Fler skogar riskerar avverkning i det föreslagna naturreservatet vid Byrum i Åtvidabergs kommun. Foto: Karin Wilhelmsson.

– Sedan Länsstyrelsen påbörjade förhandlingarna om naturreservatet vid Risten kring år 2018 har både värdekärnor och nyckelbiotoper med fynd av flertal rödlistade arter, däribland de starkt hotade arterna broktagel och tallharticka, avverkats av skogsbolaget Södra, säger Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen. 

I dagsläget finns hela 19 avverkningsanmälningar omfattande totalt 12 hektar i spridda delar i Byrum i det föreslagna reservatet. Hotbilden bedöms som mycket hög inom området. De planerade avverkningarna kommer att fragmentera området ytterligare. En stor andel av värdekärnorna är med sina rödlistade och fuktgynnade arter känsliga för uttorkning och därmed för kanteffekter vid intilliggande avverkningar.  

Delar av det föreslagna naturreservatet utgörs av den prioriterade skogstypen kalkbarrskog för formellt skydd som Sverige har ett internationellt ansvar för att bevara. Reservatet omfattar även EU-naturtypen “Västlig taiga” som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. Naturvårdsverket framhåller att sådana skogar normalt förutsätter långsiktigt skydd eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd.  

I det föreslagna reservatet lever de fridlysta skogsfåglarna järpe (NT), spillkråka (NT) och tretåig hackspett (NT) som ingår i bilaga 1 till Fågeldirektivet för vilka särskilda skyddsområden ska avsättas. Därtill finns ytterligare fridlysta arter såsom knärot (VU, §8), mindre hackspett (NT, §4), talltita (NT, §4) och grön sköldmossa (signalart, §8). Det är ett lagbrott att skada de fridlysta arternas livsmiljöer och växtplatser utan dispens från Länsstyrelsen (§§ 14 och 15).  

Skydda Skogen framhåller i sin begäran till Länsstyrelsen att om de planerade avverkningarna genomförs inom det föreslagna reservatet vid Byrum begås miljöbrott i strid mot miljöbalken, artskyddsförordningen, EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv. 

Läs Skydda Skogens begäran om interimistiskt förbud till Länsstyrelsen här.

Kontakt 

Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen, tel. 070-678 74 23, elin.gotmark(@)fripost.org 

Karin Wilhelmsson, medlem i Naturskyddsföreningen, tel. 076-362 77 96, k.wilhelmsson(@)telia.com

Läs mer om avverkningarna i Risten här: 

Nya avverkningar i reservatsförslag vid Risten 

Uppmaning till Södra och myndigheterna: Stoppa avverkningarna i reservatsförslaget Risten i Östergötland 

Södra fortsätter avverka skogar med höga naturvärden 

Skydda Skogen: Sluta subventionera avverkningar i skogar med höga naturvärden 

Myndigheters agerande ifrågasätts i reservatsförslag vid Risten i Östergötland 

Flera organisationer: Avverka inte mer skog i reservatsförslaget vid Risten i Östergötland 

Södra har avverkat nyckelbiotoper och skog i reservatsförslag vid sjön Risten i Östergötland