Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Myndigheters agerande ifrågasätts i reservatsförslag vid Risten i Östergötland

Ett av Södras hyggen i reservatsförslaget vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland.

Flera föreningar ifrågasätter Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens agerande gällande de värdekärnor och nyckelbiotoper som tidigare avverkats av skogsbolaget Södra i reservatsförslaget vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Höga naturvärden har förstörts och delar av nyckelbiotoper har avregistrerats. Skogarna har avverkats på grund av  granbarkborreangrepp trots att barkborren är en nyckelart som gynnar naturvärdena i skogen. 

– Det är beklagligt och högst oansvarigt av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen att tillåta omfattande avverkningar i nyckelbiotoper och värdekärnor som ingår i ett reservatsförslag vid sjön Risten. Samråden har inte fungerat eftersom Södra tagit sig friheten att föryngringsavverka utan hänsyn till befintliga naturvärden, skriver Skydda Skogen, Östergötlands Skogsgrupp och Oskarshamns Fågelklubb i ett svar till Skogsstyrelsen.

Föreningarna fortsätter:

– Det som fanns kvar efter avverkningen var bara utplånade förekomster av rödlistade arter och andra naturvårdsarter på överkörda lågor, avverkade gamla torrträd och sönderkörd skogsmark. Några av värdekärnorna har t.o.m. markberetts efter avverkning. Var någon naturvårdsspecialist från Skogsstyrelsen med ut i fält tillsammans med Södras personal och gav rådgivning? Vilken hänsyn har Skogsstyrelsen föreskrivit i vägledningen angående förekomsten av rödlistade arter och andra naturvårdsarter i nyckelbiotoperna och värdekärnorna?

Skogsstyrelsen menar att avverkningarna var angelägna bekämpningsåtgärder mot granbarkborren eftersom naturvärdena bevaras bäst om granskogen är levande med hög luftfuktighet och stabilt klimat och ett stort inslag av död ved.

Granbarkborrar skapar död ved vilket är en bristvara i dagens naturskogar. Granbarkborren är en nyckelart som gynnar naturvärdena och skapar förutsättningar för biologisk mångfald i skogen. En mängd arter är knutna till olika delar av barkborrens livscykel, däribland hackspettar som den tretåiga hackspetten. Delar av de nyckelbiotoper som avverkades i reservatsförslaget vid sjön Risten har i efterhand avregistrerats som nyckelbiotoper. Föreningarna ifrågasätter Skogsstyrelsens agerande:

– På vilket sätt har naturvärdena i nyckelbiotoperna gynnats av avverkningen? Hur kan Skogsstyrelsen hävda att åtgärder på grund av granbarkborreangrepp görs för att naturvärdena knutna till granskog ska bevaras på lång sikt? Myndigheten rättfärdigar avverkningar som förstör naturvärdena i nyckelbiotoper så pass mycket att de sedan avregistreras som nyckelbiotoper. Det tycks röra sig om en fullständig kapitulation inför skogsexploatörerna som ju efter avregistrerad nyckelbiotop har fritt fram för fortsatt avverkning. Är det verkligen rimligt att bekämpningsåtgärderna skadar naturvärdena mer än vad barkborrarna påstås göra?

I Östergötland är endast 2,4 % av landarealen formellt skyddad. Fortsatta uthuggningar är planerade i kärnområdet för reservatsförslaget vid sjön Risten. Det rör sig bland annat om upptorkade torrträd av gran utan kvarvarande granbarkborrar där istället barkborrarnas naturliga fiender finns i substratet. Även ett närliggande planerat naturreservat vid sjön Hövern är snitslat för avverkning av skogsbolaget Holmen. Holmen förnekar dock att en ny snitsling har gjorts och menar att de inte har någon planerad skoglig aktivitet i skogen som ingår i reservatsförslaget.

– Hur har Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen tänkt bidra till våra miljömål som säger att 17 % skog ska skyddas när de skyddsvärda skogar som finns avverkas? Myndigheterna har hittills inte tagit sitt miljömålsuppdrag på allvar. Det är dags att vända på den trenden. Vi uppmanar myndigheterna att inte godkänna fler avverkningar varken i reservatsförslaget vid Risten eller Hövern, skriver de tre föreningarna i sitt svar till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Läs föreningarnas svar till Skogsstyrelsen här.

Läs föreningarnas svar till Länsstyrelsen här.

Läs föreningarnas tidigare öppna brev till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen (2020-04-20) här.

Körspår i nyckelbiotop i reservatsförslaget vid sjön Risten.

En före detta värdekärna  i reservatsförslaget vid sjön Risten som markberetts efter avverkning.