Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Flera organisationer: Avverka inte mer skog i reservatsförslaget vid Risten i Östergötland

Under 2019 avverkade Södra skog som direkt förstörde eller allvarligt skadade nyckelbiotoper, värdekärnor och skogar som ingår i Länsstyrelsens reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Foto: Mikael Schulin.

Idag kräver flera organisationer i ett öppet brev att skogsägarföreningen Södra inte avverkar en endaste värdekärna, nyckelbiotop eller skog till inom reservatsförslaget vid Risten. De kräver också att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen agerar för att hindra ytterligare avverkningar inom reservatsförslaget vid Risten.

Södra avverkade under 2018-2019 totalt ca 20 hektar nyckelbiotoper, skogliga värdekärnor och skogar som ingår i ett reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen gav Södra tillåtelse att avverka dessa skogar efter samråd.

– Det är bedrövligt att myndigheterna inte ens lyckas värna planerade reservatsbildningar. Det får vara slut på dessa återkommande misstag där miljömålen och myndigheternas uppdrag ständigt nonchaleras och naturen hamnar mellan stolarna, säger Erland Lindblad, biolog.

I de avverkade skogarna fanns ett flertal rödlistade arter, däribland de mycket ovanliga och starkt hotade arterna broktagel (EN) och tallharticka (EN).

– Det är oacceptabelt att både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen låtit dessa avverkningar ske i ett reservatsförslag som bedöms vara ett toppobjekt för naturvården. Om vi ska nå nationella och internationella miljömål ska sådana här skogar inte avverkas. Speciellt inte med tanke på att endast 2,4 % av landarealen i Östergötland är långsiktigt skyddad, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen.

Angrepp av granbarkborre angavs av Södra och Skogsstyrelsen som en anledning till avverkningarna i nyckelbiotoperna och i reservatsförslaget. De utförda avverkningarna är omfattande där även enstaka lövträd och tall har avverkats trots att de inte påverkas av granbarkborrar.

– Granbarkborrar är en del av det naturliga skogsekosystemet och de skapar död ved vilket gynnar ett flertal skogslevande arter. Död ved är en bristvara i dagens skogslandskap. De höga naturvärdena i flera av de avverkade skogarna var knutna just till granskog med ett stort inslag av död ved. Södras strategi för ökad avverkning tycks vara att bekämpa naturvärden med granbarkborren som förevändning, säger Mikael Schulin, Östergötlands Skogsgrupp.

De delar av nyckelbiotoperna som har avverkats har i efterhand avregistrerats som nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen.

– Det är uppenbart att Skogsstyrelsens rådgivning inte gynnat naturvärdena i skogen. Myndighetens hantering av dessa avverkningar får klart underkänt eftersom naturvärdena i nyckelbiotoperna har förstörts, säger Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen.

Organisationerna kräver i det öppna brevet att Södra drar tillbaka alla eventuella avverkningsplaner och inte avverkar en endaste värdekärna, nyckelbiotop eller skog till inom reservatsförslaget vid Risten. De kräver också att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tar sitt ansvar och hindrar att avverkningar sker i ytterligare värdekärnor, nyckelbiotoper och skog inom reservatsförslaget vid Risten.

Ladda ner det öppna brevet här.

Kontakt
Erland Lindblad, biolog, tel. 072-712 91 08, erlandlindblad@hotmail.com
Mikael Schulin, Östergötlands Skogsgrupp, tel. 070-592 59 18, mikaschul@gmail.com
Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen, tel. 070-678 74 23, elin.gotmark@fripost.org