Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Flera föreningar: Avverka inte gamla naturskogar i Ljusdals kommun

Grandominerad barrblandskog med mycket död ved och signalarter i Järvsö i Ljusdals kommun. Foto: Carina Frost.

Politiker i Ljusdals kommun föreslår att skogar över 120 år ska avverkas för att stärka en ansträngd kommunkassa. Flera föreningar uppmanar nu kommunen att istället bli en föregångare i hållbarhet i Sverige genom att skydda alla skogar med höga naturvärden och övergå till ett kalhyggesfritt skogsbruk i övriga skogar.

– Det är ytterst viktigt att kommunens skogar skyddas och sköts för att gynna den biologiska mångfalden, klimatet och friluftslivet. Detta kommer i sin tur att långsiktigt gynna turismen, ekonomin och samhällsutvecklingen vilket bidrar till en levande kommun som många vill besöka och flytta till, säger Carina Frost, Skogsgruppen i Gävleborg.

Ljusdals kommun äger i dag ca 4 400 hektar produktiv skogsmark varav ca 800 hektar består av naturvårdsavsättningar och bostadsnära skog. Ca 3 600 hektar finns därmed till förfogande för kommunen att bruka mer extensivt. Drygt en tiondel av skogarna i kommunen är 120 år eller äldre och riskerar att avverkas enligt kommunpolitikernas förslag.

– Det är inte acceptabelt att äldre naturskogar i Ljusdals kommun ska avverkas, särskilt inte med tanke på den kritiska globala och nationella situationen för den biologiska mångfalden och klimatet. Ljusdals kommun är privilegierad som fortfarande hyser en sådan stor andel värdefulla och äldre skogar. Detta är ett naturarv som inte får gå förlorat, säger Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen.

Gävleborg är ett av de län i Sverige med minst skyddad skog i Sverige. Endast 2,1 % av landarealen i Ljusdals kommun var formellt skyddad 2018. Enligt internationella och nationella miljömål ska i år minst 17-20 % av alla landområden i Sverige vara skyddade.

– För att Sverige ska kunna leva upp till sina miljömål måste Ljusdals kommun agera föredömligt genom att undanta dessa äldre naturskogar från skogsbruk. Det är långt mer kostnadseffektivt att skydda befintliga skogar med höga naturvärden än att behöva restaurera och återskapa förlorade livsmiljöer, säger Jenny Olsson, ordförande, Naturskyddsföreningen Gävleborg.

Carina Frost, Skogsgruppen i Gävleborg, tillägger:

– Många besöker och uppskattar Ljusdals kommun just på grund av naturen. I Ljusdal finns fortfarande stora naturskogar. Kommunens invånare och turister vill besöka vild och vacker natur, inte kalhyggen och fragmenterade skogslandskap.

Naturskyddsföreningen Gävleborg, Skogsgruppen i Gävleborg, Ljusdals Naturskyddsförening och Skydda Skogen föreslår i ett öppet brev till Ljusdals kommun att alla skogar med höga naturvärden i Ljusdal kommun undantas från skogsbruk och skyddas. Detta inkluderar registrerade och oregistrerade nyckelbiotoper, värdekärnor och naturvärdesobjekt. Samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter behöver noggrant kartläggas och om höga naturvärden påträffas skyddas dessa. Därutöver bör kommunen fasa ut kalhyggesbruket till förmån för ett kalhyggesfritt kontinuitetsskogsbruk. Skogar med höga naturvärden ska dock inte brukas alls. Kommunen bör också främja naturlig föryngring och ökad andel bland- och lövskogar.

Ladda ner föreningarnas öppna brev till Ljusdals kommun här.

*Ordförklaringar:

Naturvårdsverket beskriver kännetecken för skogar med höga naturvärden här.

Nyckelbiotop: Skog med dokumenterade höga naturvärden där rödlistade arter finns eller förväntas finnas.

Naturvärdesobjekt: Del av skog som anses ha högre naturvärden än omkringliggande skog.

Värdekärna: Skogsområden med dokumenterade höga naturvärden.

Kontinuitetsskog: Skog som inte har varit kalavverkad tidigare.

Värdetrakter: Skogslandskap med en koncentration av värdekärnor.

Kontakt
Carina Frost, Skogsgruppen i Gävleborg, tel. 076-820 89 93, carina(@)dharmacafe.se
Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen, tel. 070-678 74 23, elin.gotmark(@)fripost.org
Jenny Olsson, ordförande, Naturskyddsföreningen Gävleborg, tel. 070-292 16 36,                                                  jenny.olsson(@)naturskyddsforeningen.se