Södra skog har hittills under 2018-2020 avverkat delar av ett flertal nyckelbiotoper, värdekärnor och skogar som ingår i Länsstyrelsens reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland på grund av angrepp av granbarkborre. Nu avverkas det i reservatsförslaget igen. Foto: Mikael Schulin.

I skrivande stund (18 juni 2020) avverkas ett hundratal granar i en värdekärna i ett reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Värdekärnan ligger i reservatsförslagets kärnområde och omfattar ca 5 hektar. Därutöver är ett flertal torrträd märkta för avverkning i den östra delen av reservatsförslaget. Träden avverkas av skogsägarföreningen Södra på grund av angrepp av granbarkborrar.

Hittills har Södras bekämpning av granbarkborrar i reservatsförslaget lett till regelrätta avverkningar i nyckelbiotoper och värdekärnor, ibland t.o.m. med efterföljande markberedning och grova körskador som följd. Delar av nyckelbiotoperna har sedan avregistrerats av Skogsstyrelsen på grund av förstörda naturvärden.

– Granbarkborrar skapar död ved som är en bristvara i dagens naturskogar. Granbarkborren är en nyckelart som gynnar och skapar förutsättningar för biologisk mångfald i skogen. Är det verkligen rimligt att bekämpningsåtgärderna skadar naturvärdena mer än vad barkborrarna påstås göra? skriver Skydda Skogen i ett brev till Södra, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Föreningen hoppas att någon av myndigheterna genast agerar för att stoppa avverkningarna.

I värdekärnan där granarna ska avbarkas/avverkas eller i närheten har bland annat knärot (VU), grenlav (VU), ringlav (NT), hållav (VU), skogstrappmossa (NT), vedtrappmossa (NT) och garnlav (NT) hittats.

Skydda Skogen skriver i brevet:

– De höga naturvärdena i reservatsförslaget Risten med alla sina rödlistade arter och signalarter är unika för Östergötland. Den långa skogliga kontinuitet som finns i värdekärnan kommer att förstöras om granarna avbarkas/avverkas. Utsattheten och vindpåverkan kommer att öka vilket kommer att skada växtplatserna för de skugg- och fuktberoende arterna. Därtill kommer körskador att uppstå av de tunga maskinerna.

Föreningen uppmanar Södra att genast dra tillbaka alla planer på eventuella avverkningar och avbarkningar i området. De menar också att de färska stubbarna kommer att locka till sig mer granbarkborrar.

Läs tidigare pressmeddelande från Skydda Skogen: Myndigheters agerande ifrågasätts i reservatsförslag vid Risten i Östergötland.

Kontakt

Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen, tel. 070-678 74 23, elin.gotmark@fripost.org

Mer om arterna i eller i närheten av den skog som nu avverkas:

Knärot (VU) är fridlyst enligt § 8 Artskyddsförordningen och Miljöbalken. Utan dispens från Länsstyrelsen är det olagligt enligt Artskyddsförordningen och Miljöbalken att skada artens växtplatser.

Både grenlaven (VU) och ringlaven (VU) är beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogsmiljöer. De är känsliga för snabba förändringar av ljus-/vindförhållanden eller uttorkning.

Skogstrappmossa (NT) växer vanligen på murkna stammar, oftast grova granlågor i barrskog. Det är viktigt att liggande grova träd får ligga kvar i skogen där arten har goda förutsättningar för att trivas. Minskad förekomst av grov död ved av främst barrträd innebär ett hot mot arten, enligt Artdatabanken. Eftersom skogstrappmosssa även kräver hög luftfuktighet och skugga utgör alla skogsskötselåtgärder på eller i omedelbar närhet av lokalerna ett hot. Artdatabanken skriver att ingen avverkning bör ske i kända lokaler.

Vedtrappmossa (NT) behöver tillgång till död ved och de allvarligaste hoten mot arten är just skogsavverkning och bristen på grov död ved, enligt Artdatabanken.

Mer om granbarkborren

Granbarkborrar är en del av det naturliga skogsekosystemet. En naturskog innehåller ofta olika trädslag i olika åldrar och storlekar. Granbarkborren måste ha tillgång till färsk innerbark och är inte intresserad av döda träd utan bark, av lövträd eller av tall. I naturskogar kan avståndet mellan lämpliga granar för barkborren, som oftast angriper försvagade träd, vara förhållandevis stort. Det blir därför svårare för insekten att etablera sig. Enligt Skogsstyrelsen är granbarkborren en sällsynt art i en riktigt stor naturskog (1).

Granbarkborren är även en viktig födoresurs för många skogsarter såsom hackspettar, rovlevande flugor, skalbaggar och parasitsteklar (2). Det är därför viktigt att gynna dessa arter och bevara deras livsmiljöer för att minska risken för allvarliga massförekomster av granbarkborre. Granbarkborren skapar även död ved vilket är en bristvara för många lavar, mossor, svampar, insekter och fåglar i dagens skogar. Granbarkborreangrepp i en naturskog behöver inte betyda något negativt – det behövs mer död ved i skogen.

En stor del av granbarkborrarna övervintrar dessutom i marken och blir kvar i skogen om avverkning utförs under vintern och våren (3,4). Mycket av barken, med barkborrar, riskerar dessutom att ramla av i skogen när skördaren upparbetar träden.

En stor del av dagens skogslandskap är påverkat av skogsbruk och likåldriga och täta granbestånd gynnar etableringen av granbarkborrar. De gynnas bland annat av vindfällda träd i hyggeskanter eller fristående träd som lämnats på hyggen. De lockas även till färska hyggen, troligtvis på grund av doften från stubbar och ris samt av feromon från artfränder (5).

Både Södra, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen måste av den anledningen verka för att bevara naturskogar och för att skogsbruket ska överge den ensidiga satsningen på barrskog. Skogen behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade blandskogar. Detta gynnar även ett flertal andra ekosystemtjänster (6,7).

Läs intervju i Skogsaktuellt om hur städmanin i skogen tar bort barkborrens fiender.

Referenser:

[1] Skogsstyrelsen (2017-06-14). Granbarkborrens roll i skogens ekosystem; https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/granbarkborrens-roll-i-skogens-ekosystem/

[2] http://granbarkborre.slu.se/populationsdynamik.php

[3] http://www-gran.slu.se/Webbok/PDFdokument/Granbarkborren%20och%20andra%20skadeinsekter%2006%2001%2020.pdf

[4] https://www.landskogsbruk.se/skog/barkborren-foljer-inte-med-virket/

[5] http://www.sef.nu/download/entomologisk_tidskrift/et_2003/ET2003%20159-165.pdf

[6] Holm, S. O. (2015). A Management Strategy for Multiple Ecosystem Services in Boreal Forests. Journal of Sustainable Forestry 34, 358-379; https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10549811.2015.1009633?journalCode=wjsf20

[7] Gamfeldt, L. et al. (2013). Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nat. Commun. 4:1340; https://www.nature.com/articles/ncomms2328