Skogen har mycket hassel, gamla stora tallar och senvuxna små ekar samt mossbeklädda lågor. Foto: K Bäck

Idag var Skydda Skogen på Ryssbergen i Nacka kommun för att visa sitt stöd för kampen att rädda skogen där och i samband med Fridays for Future. Den stadsnära skogen på Ryssbergen har urskogskaraktär med tallar som är över 300 år men trots det ska delar av skogen bort och området bebyggas. ”Som att riva hus i Gamla stan och bygga höghus där,” skriver Rädda Ryssbergen på sin hemsida.

Kommunen planerar bygga 500 bostäder på Ryssbergen, ett av Stockholms mest olämpliga ställen. Området är bergigt och sluttar brant ner mot Svindersviken, en del av Östersjön. På Rädda Ryssbergens hemsida kan man läsa att det finns hällmarkstallskog, sumpskog, ädellövskog och brandfält i området. 

”Det planerade exploateringsområdet består till största delen av skog med naturvärdesklass 1 och 2, enligt SIS standard SS 199000:2014. Naturvärdesklass 2 svarar mot begreppet nyckelbiotop i skogsbruket” skriver Rädda Ryssbergen.

Tall med pansarbark i Ryssbergen. Foto: K Bäck

Nacka kommun planerar för att den norra delen av skogen blir naturreservat. Men Nacka naturskyddsförening och gruppen Rädda Ryssbergen arbetar för att hela skogen ska bli naturreservat. Något som Skydda Skogen stödjer. Naturskyddsföreningen har under hösten överklagat beslutet om bebyggelse till högsta instans.

Inventerare har påträffat 28 naturvårdsintressanta arter i det hotade området, varav elva är rödlistade, enligt en naturvärdesinventering från 2016. Efter branden i juni 2018 har den biologiska mångfalden ökat. Man jämför ofta Ryssbergen med Tyresta nationalpark då området har liknande naturvärden. Exempelvis har den starkt hotade ragghorniga kamklobaggen (EN) en av sina få förekomster i Sverige i Ryssbergen.

”Som att riva hus i Gamla stan”

På Rädda Ryssbergens hemsida kan man även läsa: ”Man måste komma ihåg att Ryssbergen är ett av Stockholmsområdets värdefullaste naturområden sett till biologisk mångfald. Om man ska dra paralleller till kulturhistoriska värden så kan de planerade exploateringarna i Ryssbergen jämföras med att riva en fjärdedel av Gamla stan för att bygga höghus.”

Länsstyrelsen i Stockholms län har varit kritisk till byggplanerna och anser att hela det planerade exploateringsområdet bör ingå i ett blivande naturreservat.

Kristina Bäck och Birgitta Tulin på Ryssbergen i Nacka. Foto: Privat

Fridays for Forest and Future

Medlemmar i Skydda Skogen tänker uppmärksamma fler hotade skogar på fredagar i samband med ”Fridays for Forest and Future”. Det finns stora mängder kol bundet i skogar som den på Ryssbergen, både i marken och i träden. Om man exploaterar skogen så hamnar kolet i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. För att stävja klimatförändringen måste vi bevara fler skogar.

Hjälp till att rädda Ryssbergen, skriv under namninsamlingen!

Läs även en tidigare artikel om Ryssbergen: Unik tätortsnära skog i Nacka hotas av exploatering!