Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 22. Ullticka

Ullticka är en vedsvamp rödlistad som nära hotad (NT) och är lätt att lära sig känna igen. Ullticka kan en hitta i en mossig granskog på undersidan av nedfallna granstockar som ligger något upplyfta från marken. Svampen har minskat starkt eftersom de skogar som den trivs i har avverkats och avverkas fortfarande. Om inventerare hittar

Det finns gott om upptrampade stigar i det avverkningsanmälda friluftsområdet i Fallebo naturskog. Foto: Jan Brenander.

Akut avverkningshotad skog i Oskarshamn

Tätortsnära Fallebo naturskog i Oskarshamn är akut avverkningshotad och en väg för skogsmaskiner är planerad att dras in i området av Södra på måndag (26/9-2022). Flera miljöorganisationer säger nej till avverkningen och föreslår att skogen blir ett kommunalt naturreservat. Den planerade avverkningen föregår också ett aktuellt FSC-klagomål som inte är färdigutrett än. Den avverkningsanmälda Fallebo