Det finns inslag av vätor (vattensamlingar) i den värdefulla och oskyddade tallskogen vid Försjön i Mönsterås kommun. Foto: Erland Lindblad.

Skogen vid Försjön i Mönsterås kommun i Kalmar län är ett stort och oskyddat vildmarksartat naturskogsområde med gammal skog och höga naturvärden. Sammanlagt har 56 naturvårdsarter, varav 21 rödlistade, påträffats i området. Nu har en begäran om nyckelbiotopsinventering skickats in till Skogsstyrelsen av Skogsgruppen i Oskarshamn och Oskarshamnsbygdens Fågelklubb med stöd av andra organisationer.

Den värdefulla skogen vid Försjön omfattar minst ca 150 hektar. Bland de påträffade arterna kan nämnas den sårbara berguven (VU), den sårbara lilla spiklaven liten blekspik (VU), och den nära hotade vedsvampen vintertagging (NT).

– I Norrbotten skulle detta område klassas som reservatsobjekt. Här finns en mosaik av hällmarker med 200-300 år gamla tallar, enstaka träd kanske ännu äldre, och lägre liggande partier med skvattrammossar och klarvattenytor. De flesta av tallarna är på grund av åldern redan naturvärdesträd och bör av den anledningen inte avverkas, säger Erland Lindblad från Skogsgruppen i Oskarshamn.

Skogsområdet ägs av det FSC- och PEFC-certifierade bolaget Finsjö Skogar AB. Det är en av Kalmar läns största markägare. Vissa delar av området har redan underröjts vilket indikerar att Finsjö Skogar AB planerar att avverka detta område. Till och med undertryckta gamla naturvärdesträd har underröjts. Den naturhänsyn som det FSC- och PEFC-certifierade bolaget SUSAB, som ofta anlitas av Finsjö skogar AB för att utföra avverkningar, tagit vid underröjningarna är inte tillfredsställande, enligt Skogsgruppen i Oskarshamn och Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

– Eftersom den värdefulla skogen vid Försjön är oskyddad finns en överhängande risk att delar av skogen anmäls för avverkning av Finsjö Skogar AB. Vi har tidigare varit i kontakt med Länsstyrelsen i Kalmar län och bett dem agera men de svarade bara att barrskogar inte är prioriterade för skydd i länet trots att skogen vid Försjön hyser höga och unika naturvärden för södra Sverige, säger Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Skogen ligger söder och öster om Försjön och fram till väg 649 mot Finsjö, området sträcker sig upp efter sjön och ut mot Falkens göl, vidare upp till bergsområdet vid Falkensberg. Vid Falkensberg finns endast en registrerad nyckelbiotop på 0,6 ha. Genom området passerar Mönsteråsleden som är viktig för det rörliga friluftslivet.

Även Stranda Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Skydda Skogen och Östra Smålands Ornitologiska Förening står bakom begäran till Skogsstyrelsen om en nyckelbiotopsinventering.

Läs mer om skogen vid Försjön i begäran om nyckelbiotopsinventering till Skogsstyrelsen här.

FSC är en skogsbrukscertifiering som ska garantera ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. FSC:s certifieringssystem är hårt kritiserat av miljörörelsen i Sverige. Läs mer på Skydda Skogens hemsida samt artikel på Natursidan.

PEFC är ett system för certifiering av skogsbruk. PEFC liknar de certifieringsregler som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till det småskaliga privata skogsbruket. Bakom PEFC i Sverige står bland annat Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och skogsägareföreningarna.

Kontakt

Erland Lindblad, Skogsgruppen i Oskarshamn, tel. 072-712 91 08, erlandlindblad(@)hotmail.com

Jan Brenander, Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, tel. 070-326 58 09, jan.brenander(@)gmail.com

En underröjd tall i den värdefulla och oskyddade skogen vid Försjön. Foto: Jan Brenander.