En f.d. avverkningsanmäld kalkbarrskog vid Pauliströmsån i Kalmar län som numera ingår i ett reservatsförslag. Foto: Jan Brenander.

Ett flertal föreningar har skickat ett upprop till politiker, skogsföretag, myndigheter och kommuner för att få stopp på avverkningarna av de sista gammelskogarna i både Kronobergs län och i Kalmar län. Bara några få procent naturskogartad skog finns kvar i länen. Det är förödande för den biologiska mångfalden och klimatet när naturskogar avverkas och ersätts av plantager, skriver de.

Skogarna i Kronobergs län och i Kalmar län avverkas nu i rask takt. I Kronobergs län är endast 2% skog formellt skyddad, vilket är lägre än genomsnittet för landet. I Kalmar län är cirka 3 % skog formellt skyddad. Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har försökt rädda många hotade skogar. Jan Brenander från Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb säger att exempelvis barrnaturskogar ligger långt ner på Länsstyrelsens prioriteringslista.

-Vi har hittat barrnaturskogar som har en ålder mellan 150-300 år med många rödlistade arter som vi har försökt få skyddade. Men Länsstyrelsen har meddelat att inga pengar finns för att göra reservat. Skogsstyrelsen tycker att den generella hänsynen vid avverkning fungerar bra och att äldre träd ökar i landskapet. När dessa skogar väl är borta så går de inte att återskapa!

Föreningarna hänvisar i sitt upprop till att riksdagen beslutat att 20 % av respektive skogstyp skall skyddas. FN förmodas inom kort också anta ett mål om 30 % skydd av jordytan. I Sverige är skyddet av skog, med undantag för fjällen, långt ifrån dessa nivåer, vilket betonas i uppropet:

”Det är hög tid att ta ansvar för vad vi lämnar efter oss, till kommande generationer och till övriga arter. Kortsiktig ekonomisk utdelning kan inte kompensera de värden som nu går förlorade. Statliga och kommunala aktörer bör föregå med gott exempel, och enskilda markägare få uppskattning och ersättning för det naturskyddsarbete de bedriver.”

Markägare, skogsbolag, statliga myndigheter och kommuner uppmanas till följande:

-Avverka inte kvarvarande naturskogsartade skogsområden eller andra trädbärande marker med höga naturvärden. Inköpare och skogsarbetare bör också få verktyg för att upptäcka sådana områden.

-På resterande skogsmarker (som redan avverkats) bör marken restaureras genom att alltmer av kalhyggesbruket ersätts med hyggesfritt skogsbruk, dvs ett kontinuitetsskogsbruk där man ”kan avverka träden men ha skogen kvar”.

Följande föreningar har skrivit under uppropet: Naturskyddsföreningen i Alvesta, Naturskyddsföreningen i Lessebo, Naturskyddsföreningen Linnébygden, Sunnerbo Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Tingsryd, Naturskyddsföreningen i Växjö, Naturskyddsföreningen i Kronoberg, Smålands Ornitologiska förening, Fågelklubben i Växjö och Fågelklubben i Uppvidinge.

Läs hela uppropet här.