Dags för årets första Sundays for Forests i Strömstad. Foto: Privat.

Den 31 januari uppmärksammades Sundays for Forests för första gången i Sverige i Strömstad i Bohuslän. Söndagen bjöd på strålande solsken och hela 18 personer dök upp för att följa med ut på en guidad naturvandring vid Hällekind strax söder om Strömstad. Dagen är inspirerad av Fridays for Future och tanken är att uppmärksamma förlusten av biologisk mångfald i skogen.

En mindre samling vid torget i Strömstad under söndagsförmiddagen innan den guidade vandringen i skogen. Foto: Privat.

Vid Hällekind finns ett oskyddat skogslandskap med omväxlande natur i form av barrskogar, blandskogar, nyckelbiotoper med ädellövskogar, tallplantager, ungskogar och hyggen. Tanken var att visa upp ett skogslandskap med både påverkad natur och partier av värdefulla naturskogar för att visa hur verkligheten ser ut i den svenska skogen.

Deltagare hälsas välkomna till söndagens guidade skogsvandring vid Hällekind i samband med Sundays for Forests. Foto: Bengt Bivrin.

Under vandringen i barrskogen påträffades gammelgranslav, kattfotslav och blåmossa. Kattfotslaven växer på gamla granar och som har fått sitt namn av de små och grå fruktkropparna som påminner om trampdynorna på en katt. Både kattfotslav och blåmossa är signalarter vilket innebär att de indikerar miljöer med höga naturvärden.

Signalarten kattfotslav ser ut som små gråaktiga trampdynor på en katt, här tillsammans med gammelgranslav på en av granarna i barrskogen vid Hällekind. Foto: Privat. 

Hyggen och ungskogar avlöste ofta varandra under vandringen. I ett område med tallnaturskog växte den lilla orkidén knärot. Knärot är rödlistad och klassad som sårbar (VU). Den växer främst i gamla och ostörda skogsmiljöer och är känslig för snabba förändringar av ljusförhållanden eller uttorkning. Den missgynnas kraftigt av modernt skogsbruk.

Den rödlistade och sårbara knäroten (VU) är känslig för störningar och missgynnas kraftigt av det moderna skogsbruket. Foto: Privat.

Vandringen fortsatte ner mot ett parti med blandbarrskog. På en äldre ek växte den rödlistade och nära hotade lunglaven (NT). Lunglaven är en stor bladlav som i väta blir rent grön från att vara grågrön/-brun som torr. Den växer på äldre lövträd och vill gärna ha hög luftfuktighet. Fyndet förgyllde vandringen eftersom lunglav inte är särskilt vanlig i Bohuslän där det knappt finns 250 registrerade fynd.

Den rödlistade och nära hotade lunglaven (NT) hittades på en ek vid Hällekind. Foto: Privat. 

I en registrerad nyckelbiotop med ädellövskog fanns gott om död lövved i olika storlekar vilket är värdefullt för en rad olika insekter, fåglar, mossor och vedsvampar. Även signalarten guldlockmossa som gärna växer på solexponerade ädellövträd hittades.

Signalarten guldlockmossa växer på ädellövträd i nyckelbiotopen i Hällekind. Foto: Örjan Karlsson. 

Flera givande diskussioner om bland annat tillståndet för skogen, den biologiska mångfalden och vikten av blandskogar för att möta klimatförändringarnas negativa påverkan hölls under vandringen.

Skogen diskuteras under en samling med fikastund i skogen. Foto: Bengt Bivrin.

Följande organisationer stödjer och arrangerar Sundays for Forests i Bohuslän: Bohusläns skogsnätverk, Naturskyddsföreningen Bohuslän, Naturskyddsföreningen i Strömstad, Naturskyddsföreningen Tanum, Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal, Naturskyddsföreningen i Sotenäs, Skydda Skogen och Studiefrämjandet.

Nästa tillfälle att följa med på en guidad skogsvandring med Sundays for Forests blir den 28 februari i Tanums kommun. Initiativtagaren Bohusläns skogsnätverk hoppas att många organisationer och privatpersoner vill ta efter och arrangera Sundays for Forests på fler platser i Sverige under våren.

Med anledning av Sundays for Forests har en namninsamling för att skydda Sveriges sista skogar med höga naturvärden startats via Mitt Skifte – skriv gärna under här.

Plakat med Sundays for Forests vid Hällekind. Foto: Angela Hunter.