Skogen har 27 rödlistade arter och över 40 naturvårdsintressanta arter. Foto: Jonas Nordenström

Skydda Skogen är initiativtagare till ett upprop som uppmanar Sveaskog, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen att inte låta naturskog med höga naturvärden kalavverkas vid Njuonniesvarrie utanför Sorsele.

”Vi vill att Sveaskog tar bort sina avverkningsanmälningar på över 100 hektar i skogen vid berget Njuonniesvarrie”, står det i det brev som skickades igår till Sveaskog och myndigheterna, och som har signerats av 9 miljöorganisationer, bland annat Naturskyddsföreningen i Sorsele, Fältbiologerna och Klimataktion.

Det är även viktigt av sociala och kulturella skäl att spara skogen. För det är en av de få kvarvarande naturskogar nära Sorsele, de flesta naturskogar där har redan kalavverkats i alla väderstreck. Över 45 000 personer har skrivit på mot att skogar som den i Njuonniesvarrie ska avverkas i uppropet ”Vår Skog”- en kampanj som fördes av flera miljöorganisationer mot Sveaskogs skogsbruk under 2018-2019.  Det har påträffats över 40 naturvårdsintressanta arter, varav 27 rödlistade av Naturskyddsföreningen i Sorsele vid inventering av det avverkningsanmälda området.  

”Det är fullständigt oacceptabelt att Sveaskogs avverkningsplaner ligger kvar i skogens absoluta hotspot (A22699-2016) med fynd av urskogsporing (EN) med flera andra rödlistade arter”, står det i uppropet. Enligt Artdatabanken är skogsbruk det största hotet mot de flesta av dessa påträffade arter:

Urskogsporing (EN) Signalerar äldre naturskogsbestånd med tydlig naturskogskaraktär. Åtgärd: kända lokaler måste skyddas och undantas från skogsbruk.

Doftticka (VU) Signalerar gamla sälgar och skogsområden med höga naturvärden. Åtgärd: Samtliga lokaler har ett högt skyddsvärde.

Fläckporing (VU) Signalerar tallnaturskog med höga naturvärden. Åtgärd: För att behålla livskraftiga populationer behövs troligen större skyddade områden.

Rynkskinn (VU) ”Urskogsindikator” som signalerar granskogar med hög och jämn luftfuktighet. Mycket känslig för skogliga ingrepp. Biotoperna bör lämnas till fri utveckling.

Taigaskinn (VU) ”Urskogsindikator” Kräver närmast orörda granurskogar. Åtgärd: Lokalerna får inte kalavverkas. Känslig för skogliga åtgärder i omgivningen.

Blågrå svartspik (NT) Gamla talltorrakor. Mycket begränsad utbredning utanför de nordiska länderna varför dessa länder har ett speciellt ansvar för arten. Åtgärd: Skogsbruksåtgärder på eller i närheten av växtplatserna bör undvikas.

Gammelgransskål (NT) Urskogsartad granskog med hög och jämn luftfuktighet. Åtgärd: Bestånd med arten bör behandlas som nyckelbiotoper. Även gallring bör undvikas.

Naturskyddsföreningen i Sorsele har informerat Skogsstyrelsen upprepade gånger om Njuonniesvarries höga naturvärden. Men Skogsstyrelsen har fortfarande inte gjort någon nyckelbiotopsinventering. Det finns även ett oavslutat klagomålsärende inom FSC angående Njuonniesvarrie. Sveaskog borde avvakta utgången av detta innan de gör något alls, menar Skydda Skogen.

De som har signerat brevet förutom Skydda Skogen är representanter från Naturskyddsföreningen i Sorsele och Rättvik, Fältbiologerna, Västerbottens Ornitologiska Förening, Klimataktion, End Ecocide Sweden, Framtiden i Våra Händer, Skiftet och Klimatriksdagen.

Av Kristina Bäck