Naturskogen vid Gijmiesgielas i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun som Sveaskog planerar att avverka. En väg har redan dragits fram till skogen. Foto: Björn Mildh.

Sveaskog planerar att avverka en 200-årig barrblandskog på Gijmiesgielas i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, Leif Lundberg från Maskaure sameby och Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå​, skriver i ett öppet brev till Anette Waara, marknadschef på Sveaskog, och Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog, att samernas rättigheter ska respekteras och att Sveaskog bör dra tillbaka sina avverkningsplaner i den värdefulla skogen.

Läs det öppna brevet från Björn Mildh, Leif Lundberg och Johanna Nilsson i sin helhet här:

Bästa Anette, Fredrik och Jenny,

Hur många skogar som håller nyckelbiotopsklass tänker Sveaskog/ni avverka i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun? Den nästa ni vill komma åt är den på Gijmiesgielas. Bolaget har redan brutit en ny väg genom naturskog med höga naturvärden och gått brutalt fram.

Skogen är en fullskiktad, över 200-årig barrblandskog med enstaka gamla sälgar. Gott om död ved och lågor i grovt format. Högstubbar med bohål. Talrika gammelfuror. Granskogen som är den ursprungliga, är rik på mörka hänglavar och viktig renbetesskog. Koordinater (Sweref 99): N 7301835; E 630899.

Skogen har brunnit långt tillbaka. Man har även dimensionshuggit (med yxa) för länge sedan, men såväl träd- som lågakontinuitet är intakt. Skogen håller nyckelbiotopsklass. Tjäderskog och spillkråksrevir.

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/gijmiesgielas/

Vi kräver att Sveaskog öppet redovisar sin naturvärdesbedömning och tilltaget att klassa den som produktionsskog (PG)!

Ert hemlighetsmakeri för att komma åt virke även i nyckelbiotoper är totalt oacceptabelt.

Redan innan något samråd hade ägt rum har Sveaskog avverkningsplanerat skogen och dragit fram transportvägen. Det visar att bolaget helt sonika har tänkt köra över samebyn och såga ner skogen!

Samerna har nu sagt nej till avverkningar vid samråd och fältsyn. Sveaskog har inte godtagit deras tydliga nej utan låter frågan gå till medling. Vid fortsatt nej av samebyn är det markägaren som har rätten att avgöra. Då är det Sveaskog/svenska Staten som bestämmer att skogarna skall avverkas. Som i Brasilien.

Där bestämmer Bolsonaro att urfolkens skogar skall brännas.

I Sverige bestämmer Staten/helstatliga Sveaskog att de skall huggas!

Är det någon skillnad?

I bägge fallen struntar Staten i urbefolkningens rättigheter och kör över dem.

Sveaskog, är det så här föredöme och FSC-certifierat skogsbruk skall bedrivas??

Nyckelbiotoper skall sparas, inte huggas.

Renbetesmarker skall lämnas ifred. Rennäringen är klassad som Riksintresse.

Vår urbefolkning samernas rätt skall respekteras.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind samt Miljö- och Jordbruksutskottet har informerats. Även certifieraren är informerad.

Vänligen,

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå