Förekomsten av spårhack av tretåig hackspett är bitvis riklig på granarna i de ekologiskt värdefulla skogarna vid Björkvattnet. Foto: Bo Karlstens.

Samordnare för Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker har till Länsstyrelsen i Jämtland skickat in ett naturreservatsförslag som omfattar ett flertal naturskogar vid Björkvattnet i Frostviken i Strömsunds kommun i nordvästra Jämtland. De aktuella naturskogarna har höga naturvärden, hyser en stor mångfald av arter och utgör delar av ett större sammanhängande äldre naturskogsområde. Flera avverkningsanmälningar har inkommit i de inventerade områdena, varav flera omfattar registrerade nyckelbiotoper.

– Om dessa avverkningsanmälningar tillåts visar det tydligt att Sveriges skogspolitik, som bygger på frihet under ansvar, leder till att Sverige riskerar att förlora sin biologiska mångfald. Dessa skogar behövs om vi ska kunna uppfylla våra internationella åtaganden inom EU och FN, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen, och deltagare under Forskningsresan 2018.

Ett femtiotal deltagare besökte under en vecka i juli 2018 ett flertal skogar vid Björkvattnet i samband med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker. Forskningsresan är en årlig återkommande händelse där oskyddad skog inventeras ideellt under en vecka. Många fynd av rödlistade arter och signalarter gjordes i de äldre värdefulla naturskogarna vid Björkvattnet. Under veckan noterades bland annat gott om norsk näverlav (VU) i samtliga delområden, liten blekspik (VU) på flera lokaler, kristallticka (VU), rynkskinn (VU) men också riktigt ovanliga arter som skrovellavsknapp (EN) och blekskaftad nållav (EN). Tretåig hackspett (NT) och lavskrika observerades dagligen.

Under hösten 2018 och sommaren 2019 inkom färska avverkningsanmälningar i fyra av de fem områden som Forskningsresan besökte. Flera delar av dessa skogar är registrerade nyckelbiotoper som beskrivs av Skogsstyrelsen och/eller Holmen Skog som ”urskogslika barrnaturskogar” eller ”urskogsartat objekt”.

– De biologiska och historiska värden som dessa skogar utgör saknar motvärde i pengar. Att avverka dem är som att man skulle avverka mitt i hjärtat av Sveriges Nationalparker. Det är nämligen där man annars hittar skog av samma klass, säger Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen och deltagare under Forskningsresan 2018.

Stora delar av området vid Björkvattnet ägdes tidigare av Holmen Skog AB. Flera av de gamla naturskogarna var frivilliga avsättningar som Holmen Skog frivilligt undantog från skogsbruk som en del av sin FSC-certifiering där skogar med höga naturvärden inte får avverkas.

Holmen Skog bestämde sig för att sälja ca 7 000 hektar skog kring Björkvattnet 2017 med argumentet att dessa skogar låg för långt bort från bolagets industrier. Persson Invest AB köpte upp skogarna och de frivilliga avsättningarna öppnades för avverkning igen. Hälften av skogarna har hittills köpts av Engcons grundare och ägare Stig Engström som har för avsikt att köpa all skogsmark från Persson Invest. Persson Invest ska därefter förvalta skogarna.

– Vad har hänt här? Jo, ett certifierat skogsbolag som inte kan avverka nyckelbiotoper inom FSC, gör sig av med skogen genom att sälja till en mindre nogräknad markägare som inte känner något ansvar och som tänker avverka gammelskog som vi inte kan få tillbaka under överskådlig tid, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen.

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker hoppas att Länsstyrelsen i Jämtland påbörjar ett arbete med att försöka skydda de utpekade biologiskt värdefulla skogsområdena vid Björkvattnet som naturreservat.

– Vi har inventerat avverkningsanmälda skogar och granskat skogsbolagens frivilliga avsättningar i många år och ser att det inte är hållbart. De frivilliga avsättningarna kan bytas ut när som helst och vi ser tydligt varför formellt skydd behövs. Det skulle kännas enormt tungt om alla de ideella timmar som Forskningsresan lagt på att inventera dessa skogar inte resulterar i ett formellt skydd – det vore ett riktigt nederlag. Vi hoppas att Länsstyrelsen agerar, säger Maria Danvind på Naturskyddsföreningen och samordnare för Forskningsresan 2018.

Inom den närmsta veckan publiceras rapporten ”Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018” som ger en utförligare beskrivning av Forskningsresans syfte och inventeringar vid Björkvattnet.

Ladda ner Forskningsresans förslag till naturreservat vid Björkvattnet här.

Kontakt:

Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen, tel. 070-678 74 23, elin.gotmark(@)fripost.org

Maria Danvind, Naturskyddsföreningen kansli Mitt och samordnare för Forskningsresan, tel. 073-275 17 36, maria.danvind(@)naturskyddsföreningen.se