Sluttningen ned mot Sundsvallsfjärden vid Kaptensvillan är bevuxen med ek och lind. 

Sundsvalls kommun planerar att i samverkan med skogsindustrikoncernen SCA omvandla Petersvik strax öster om Sundsvall till ytor för hamnverksamhet, transporter och lagerlokaler. Projektet benämns Sundsvall Logistikpark och är en del i SCA:s plan att möjliggöra en utbyggnad av Ortvikens pappersbruk. Kostnaden för Sundsvallsborna beräknas uppgå till minst 700 miljoner kronor. Projektet drivs av det kommunala bolaget Sundsvalls Logistikpark AB.

Text och foto av Nils-Erik Norrby

Skydda Skogen har gett företaget SCA samt kommunledningen i Sundsvalls kommun möjlighet att på valfritt sätt bemöta nedanstående texter om Petersvik. SCA:s kommunikationsdirektör Björn Lyngfelt svarade Skydda Skogen via mail den 15 november 2019. Björn Lyngfelts svar återges längst ned på sidan, efter medgivande från SCA. Sundsvalls kommunledning har inte besvarat Skydda skogens erbjudande att bemöta vår publicering om Petersvik.

I Petersviksområdet finns trävillor uppförda under andra halvan av 1800-talet, omgivna av väl tilltagna trädgårdar och skogsmark. Samtliga återstående villor har tvångsinlösts av Sundsvall kommun. Detta gäller också de sommarstugor som tidigare fanns i området.

Det ideella nätverket Petersviksvännerna i Sundsvall har under 2010-talet motsatt sig exploateringen av Petersvik och har beskrivit området som ”den sista gröna lungan vid Sundsvallsfjärden”. Petersviksvännerna skriver på sin hemsida att de vill utveckla idéer för att bevara grönområdet och utveckla Petersvik som en grön stadsdel för alla – och samtidigt ta fram alternativ som möjliggör lokalisering av nya logistikmöjligheter i Sundsvallsregionen. Petersviksvännerna har pekat på omfattande brister i de inventeringar av naturvärden som Sundsvalls kommun låtit genomföra i området.

Petersviksvännerna överklagade 2017 Mark- och miljödomstolens beslut att bevilja Sundsvall Logistikpark AB:s ansökan om en ny logistikpark. Mark- och miljödomstolen avslog överklagan i december 2018. Domen överklagades till Högsta domstolen. Högsta Domstolen meddelade i juni 2019 att man inte beviljar prövningstillstånd. Därmed står Mark- och miljödomstolens beslut fast. I november 2019 återstår dock för kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun och SCA:s ledning att var för sig fatta beslut om att bevilja investeringsmedel för logistikparken. Skydda Skogen har den 7 november 2019 efterfrågat uppgifter från Sundsvalls kommun om beslutsprocessen och vilket datum ett fullmäktigebeslut om investeringsmedel ska beviljas eller inte kan komma att fattas. Skydda Skogen har den 8 november 2019 fått ett svar från Sundsvalls kommun där man skriver citat:

”… ärendet bereds inom kommunkoncernen för närvarande men att inget datum för beslut har fastställts.”

Petersviksvännernas hemsida, vetenskapsjournalisten Nils Johan Tjärnlunds hemsida, samt Facebooksidan ”Rädda Petersvik undan rivning”, beskriver i text och bild Petersvik, dess historia och kampen för att bevara området. Svenska Byggnadsvårdsföreningen har också på olika sätt uppmärksammat Petersvik, senast i Almedalen 2019.

Skydda Skogen uppmärksammar nu kampen för att bevara Petersvik. I oktober 2019 besökte Nils Erik Norrby, biolog och styrelseledamot i Skydda Skogen, området.

 

Kaptensvillan ska bevaras men kommer att omges av den nya logistikparken.
Utsikt från Villa Hållnäs i sydlig riktning mot Sundsvallsfjärden.
Nils-Erik Norrby från föreningen Skydda Skogens styrelse besöker Petersvik och skildrar sina intryck därifrån:

Den 14 oktober 2019 skiner solen från en klarblå himmel. Höstlövens färger lyser upp och visar landskapet från dess bästa sida. Det hade kunnat vara en helt vanlig höstdag, med människor som krattar löv och förbereder sina hus och trädgårdar inför vintern. Men det vilar en ödesmättad tystnad över grindarna jag går igenom och grusgångarna jag följer. Människorna är borta.

Nätet hänger kvar i fotbollsmålet vid Tomtebo men gräset på planen är meterhögt. Dörren till brygghuset vid Kaptensvillan är söndersparkad. Hammocken i trädgården vid Villa Hållnäs är nedklottrat och sönderbruten. Vid Granli camping spelas inte längre basket: trädgrenar omger basketkorgen. Vid Villa Viken har delar av bryggan murknat och rasat ned i vattnet. Det hade kunnat vara Pripjat i Vitryssland, Immerrath i Tyskland eller Centralia i USA, men området jag besöker är Petersvik, strax öster om Sundsvall. Här beror inte heller människornas frånvaro på en miljökatastrof utan på politiska beslut att tvångsinlösa privata fastigheter, fattade i samförstånd med skogsindustriföretaget SCA.

Men det visar sig att människorna inte försvunnit helt. På verandan till en av villorna på Korstabergets sluttningar ned mot Sundsvallsfjärden, där ingången blockeras av växtlighet och fönstren är övertäckta med masonit, sitter en man med bar överkropp och solar samtidigt som han röker cigarr. Aningen överraskad av detta möte, som ger mig en känsla av att ha närmat mig något av apokalypsens kärna, förklarar jag varför jag är där. Mannen tar ytterligare ett bloss innan han ropar tillbaka till mig nere i trädgården:

– Fortsätt kämpa!

Jag vandrar jag vidare. På en skogsstig drar en bordercollie i ett koppel och rusar mot mig. Jag böjer mig ned och hälsar, samtidigt som ägaren ber om ursäkt och försöker lugna ned hunden. Jag förklarar precis som tidigare varför jag befinner mig i Petersvik med kamera och anteckningsblock i handen. Hen ser uppgivet ut mot mig och svarar:

”- Det är SCA. De gör precis som de vill.

Hen vänder sig bort från mig, blickar ut över Sundsvallsfjärden som skymtar genom träden och fortsätter försöka hinna med bordercollien som åter drar i kopplet, lyckligt ovetande om att dessa för denne allt att döma välbekanta skogsstigar snart kan vara förvandlade till en öken av sprängsten.Jag försöker förstå hur det som planeras kan vara möjligt.

Jag försöker förstå hur Sundsvalls kommunpolitiker och det kommunala bolaget Sundsvalls logistikpark AB kan vara beredda att riva och schakta bort naturvärden och kulturvärden i den omfattning det är fråga om här. Jag tänker att å ena sidan är det en klassisk kamp mellan storföretag och betongpolitiker vid ena barrikaden och miljövänner bakom den andra. Så många liknande strider har förts genom åren att det är lätt att rycka på axlarna och inte orka bry sig en gång till. Å andra sidan är det en kamp som förs bara några veckor efter Greta Thunbergs tal i FN, i en tid när en miljon arter hotas av utrotning och där konsekvenserna av vår framfart på jorden är allvarligare än någonsin tidigare.

I denna dystra tid av domedagsprofetior, i vår tid dessvärre vetenskapligt underbyggda, har det nya sättet att motivera gigantiska infrastrukturprojekt blivit att hävda att målet helgar medlen: att mer dynamit och betong på något sätt kommer att bidra till att uppnå visionen om det hållbara samhället. Om infrastruktursatsningar i sig inte räcker som motiv kan man fortsätta med att påstå att grävskopornas framfart i förlängningen kommer att möjliggöra utveckling av produkter som kan lösa miljökrisen vi befinner oss i.

Det hållbara samhället utgör också ledord på hemsidan för det kommunala bolaget Sundsvalls Logistikpark AB, vars uppdrag som namnet antyder är att förverkliga visionen om en ny logistikpark. Men vilka produkter är det som ska hanteras i den nya logistikparken? Satsningen på Sundsvalls logistikpark handlar delvis om att möjliggöra logistiklösningar inför en planerad utbyggnad av Ortvikens pappersbruk, som bland annat tillverkar tidningspapper. Detta trots att brukets produktion minskat under senare år och trots att dess kommunikationsdirektör i september 2019 citerats i lokalpressen med att ha sagt:

”- Vi står på en torva som blir allt mindre”.

Även om kommunikationsdirektören sannolikt syftade på marknaden för tidningspapper skulle talet om en torva som hela tiden minskar också kunna gälla skogen självt, basen för Ortvikens produktion. I Sverige handlar det enligt Riksskogstaxeringen i snitt om 11000 hektar produktiv skogsmark som årligen tas i anspråk för infrastruktur och bebyggelse.

Ingen post skickas längre till Kaptensvillan.
Bryggan vid Villa Viken i september 2019.

Vid Granli camping spelas inte längre basket. I väntan på grävskoporna tar skogen över.

Trots att den svenska skogen av industrins företrädare beskrivs som ”Sveriges gröna guld”, en förnyelsebar resurs som kan ta oss ur beroendet av fossila bränslen, lyser de kritiska rösterna med sin frånvaro när hektar efter hektar offras till projekt som gör kampen om vedråvaran allt hårdare och möjligheten att nå de av riksdagen uppsatta miljömålen allt svårare. Även när det gäller debatten om framtiden för Petersvik tycks tystanden kring denna aspekt vara kompakt. Här är det främst kulturhistoriska värden i trävillor från 1800-talet som lyfts fram av de som önskar bevara området. Men även i Petersvik kommer produktiv skogsmark att omvandlas till asfalt om planerna på en ny logistikpark förverkligas.

Jag reste till Sundsvall och Petersvik som medlem i Skydda Skogen, på uppdrag av föreningens styrelse. Skydda Skogen är en ideell förening vars verksamhet handlar om att värna alla de arter, inklusive människan, för vilken skogen är ett hem och vars ekosystem är avgörande för både deras och vår framtid. Vi är ett par hundra medlemmar som försöker bevaka naturvärden från Skåne till övre Norrland. Det säger sig självt att det är en näst intill omöjlig uppgift. Men som på många andra platser på jorden, där människor engagerar sig för miljön, försöker vi – och vi kommer att fortsätta försöka.

Jag reste till Sundsvall för att ta reda på vad som pågår där och för att vi vill att ni som bor där ska veta att vi försöker värna även skogarna som finns i er hemtrakt. Vi vill stödja er som kämpat så länge för att bevara Petersvik, men ytterst behöver en kamp som denna alltid föras lokalt. Vi välkomnar er att ta del i föreningens arbete eller på något sätt samarbeta med oss.

För föreningen Skydda Skogen, Nils-Erik Norrby
Skogsvägarna och stigarna i sluttningarna ned mot Sundsvallsfjärden är ett omtyckt rekreationsområde.
I trädgården vid Villa Solbacken finns 13 trädarter.

Återgivande av SCA:s kommunikationsdirektör Björn Lyngfelts svar till Skydda Skogen gällande planerna vid Petersvik:

”Hej

Tunadalshamnen är Norrlands bästa djuphamn och tillsammans med älvarna Ljungan och Indalsälven i hög grad orsak till att Sundsvall finns. Eftersom produktionen av bland annat skogsindustriprodukter i regionen ökar och eftersom andelen gods som transporteras i container växer, så vill SCA bygga ut hamnen med en containerhamn. Sundsvalls kommun vill flytta Sundsvalls kombiterminal från dagens läge, mitt i Sundsvall, till Tunadalshamnen och därmed få bort hantering av farligt gods och en mängd tunga transporter från stadskärnan. Slutligen genomför Trafikverket just nu investering i två triangelspår och en upprustning och elektrifiering av järnvägen till Tunadalshamnen.

Med dessa insatser kommer Mellannorrland att få en transportinfrastruktur av högsta klass i Tunadalshamnen. Gods kommer att kunna flyttas mellan fartyg, järnväg och bil. Inte minst kommer volymen gods på lastbil och de tunga lastbilstransporterna genom Sundsvall att minska radikalt.

Den här viktiga satsningen på en modern transportinfrastruktur och hållbara transporter har utretts och prövats i alla instanser från 2006 till idag, när högsta instans har avvisat det senaste överklagandet och tillstånd och villkor för denna miljöinvestering har vunnit laga kraft. i samtliga fall har slutsatsen varit att det allmänna intresset av en hållbar transportinfrastruktur är överordnad det enskilda intresset i ett antal hus och trädgårdar i Petersvik.

Vänliga hälsningar,

Björn Lyngfelt
Kommunikationsdirektör, SCA”