Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

66 forskare i Polen: Elda inte upp mer biobränslen från skogen

Polen har planer på att öka användningen av trä från landets skogar som biobränslen. Foto: Pkist.

66 forskare i Polen har nyligen skickat ett öppet brev till landets miljöminister och till senatens talman om skogsbiobränslens negativa påverkan på biologisk mångfald. Forskarna menar att Polens plan att öka användningen av trä från landets skogar som biobränsle i värmeverk är extremt skadlig.

I de flesta regioner i Polen breder numera artfattiga trädplantager ut sig. Forskarna som skrivit under det öppna brevet befarar att den föreslagna ändringen i lagen om förnybara energikällor kommer att förvärra krisen för den biologiska mångfalden i Polen, särskilt eftersom inga miljökonsekvensbeskrivningar behöver göras. Naturvårdsexperter har inte heller fått delta i processen.

Den typ av biobränsle som i första hand kommer att eldas upp i värmeverk är döende eller döda träd, liksom träd som fallit eller brutits av stormar. Forskarna poängterar att det framför allt är döda träd som är avgörande för den biologiska mångfalden, eftersom hundratals skogslevande arter och tusentals ryggradslösa djur är beroende just av död ved. De ryggradslösa djuren är viktiga, eftersom en del av dem äter barkborrar medan andra i sin tur utgör föda för rovdjur, amfibier, reptiler, fåglar och däggdjur. Hål i döda träd fungerar som bon och tillflyktsorter för både insekter, fladdermöss, fåglar och däggdjur.

Många vetenskapliga studier visar tydligt att bortförsel av träd, som skadats av stormar, bränder och barkborrar, från skogen medför stora problem. Inte bara den biologiska mångfalden påverkas negativt. Även ekosystemet får svårare att återhämta sig. Den döda veden upprätthåller lämpligt mikroklimat och gynnar tillväxten av nya trädgenerationer. Om de döda träden tas bort ökar solinstrålningen i skogen, vilket leder till att skogsorganismer dör och torkan gör att nya träd växer långsammare.

De 66 forskarna skriver i det öppna brevet att de vill att lagstiftningsarbetet stoppas och att en detaljerad bedömning av lagförslagets miljökonsekvenser görs.

Läs de 66 forskarnas öppna brev till Polens miljöminister och till senatens talman här (på polska).