Gran med granbarkborre och hackspettspår. Foto: Juan de Vojnkov CC BY 30 Creative Commons

Vi i barkborrarnas intresseförening vill härmed framföra vårt innerliga tack till Skogsbruket för den fantastiska hjälpen vi får av er, genom att ni idogt varje höst, vinter och vår avverkar och transporterar bort alla döda granar och med dem cirka 120 arter av våra värsta fiender. Dessa marodörer ger sig på och dödar våra kära barn, som är helt värnlösa mot deras angrepp.

Det handlar om rovinsekter, parasitsteklar, bakterier och virus samt de våldsamma hackspettarna. Man kan fråga sig varför inte myndigheterna inför skottpengar på de sistnämnda. De övriga kräken tas ju väl om hand i flishuggar och brännugnar, vilket vi tycker är ett bra sätt att bli av med dem. Nu har vi på omvägar fått höra att skogsbruket tänker intensifiera jakten på torrgranar under kommande höst, vinter och vår livligt påhejade av myndigheter och politiker. Skogsstyrelsen har å andra sidan fått för sig att man ska placera ut lömska fällor för att fånga en del av våra kompisar.

Det är en viss motgång men i huvudsak jobbar Skogsbruket så att vi blir av med mängder av våra mordlystna fiender inför kommande sommar. Vi vore även tacksamma om myndigheterna sanerade bort död ved i de så kallade skyddade områdena från vilka de livsfarliga typerna sprids och angriper oss skyddslösa åttatandade barkborrar.

Vi är dessutom djupt tacksamma för att våra bröllopsbestyr och barnafödande under maj, juni och juli hitintills inte har störts av onödiga avverkningar. Vi hoppas och tror att ni inte lyssnar på de falska profeterna som propagerar för sommaravverkningar för att störa oss, utan att ni gör som ni brukar. Och tack även för alla nya varma och soliga hyggeskanter, där vi hittar lämpliga granar att föröka oss i.

Med vänliga hälsningar från oss förföljda barkborrar genom vår tolk:

Bo Karlsson, Katrineholm.  Texten tidigare publicerad som insändare i Nerikes Allehanda 21/4

Granbarkborrens spår. Foto: Wikipedia

Några av granbarkborrens naturliga fiender

Granbarkborren (Ips typographicus ) har naturliga fiender som trivs i skogar där det finns gott om död ved och olika trädslag i olika åldrar. Några naturliga fiender som äter granbarkborrens larver är styltflugor, vissa blomflugor, parasitsteklar, myrbaggar och kvalster. En konkurrent till granbarkborren är allmän barkbock. Hackspettar, exempelvis den rödlistade tretåiga hackspetten, äter gärna barkborrarnas larver. Hackspetten fläker bort barken för att komma åt dem. (Källa: Länsstyrelsen i Västmanlands län)

Styltfluga, släktet Medetera. Enligt forskaren Göran Birgersson är styltflugan den främsta begränsande faktorn för barkborrar, något som inte är särskilt känt. I en artikel från 2015 säger han att i Sverige har man mest uppmärksammat myrbaggar och hackspettar som fiender till granbarkborren, men styltflugorna är mycket effektivare, det är de som knäcker barkborrarna. I artikeln står det ”styltflugorna hittar träd som angripits av barkborre och lägger sina ägg på barken. Ur äggen kläcks larver som borrar sig in genom barken och dödar de barkborrelarver som finns där. Även de färdigutvecklade flugorna äter barkborrens larver. Om styltflugorna kan massodlas kunde det vara ett effektivt vapen mot barkborresvärmningar. Samtidigt vet vi inte om det i sin tur kan ge några negativa effekter”.

Blomflugor, familjen Syrphoidea Larverna av många arter blomflugor är rovdjur som larver (Wikipedia). 

Parasitstekel. Foto: Pawel Strykowski, Wikipedia

Parasitstekel, Rhyssa persusoria 

Myrbagge Thanasimus formicarius. Från Wikipedia:  ” Både den fullbildade myrbaggen och dess ljusröda larver med mörkbrunt huvud är rovdjur och lever övervägande på barkborrar och andra träinsekter. Myrbaggarna lockas av granbarkborrens feromon till nyangripna träd där de jagar barkborrar som ännu inte hunnit borra sig in i barken. Myrbaggehonorna lägger sedan också sina ägg där och myrbaggelarverna äter granbarkborrens larver och puppor under barken. Rovlevande flugors och parasitsteklars larver äter granbarkborrens larver och puppor.”

Myrbagge med byte. Foto Wikipedia 

Kvalster Acari. En sorts spindeldjur, 65 000 arter är beskrivna. Det torde, enligt forskarna, finnas en miljon arter i världen (Wikipedia).  

Tretåig hackspett. Picoides tridactylus. Tretåig hackspett är en rödlistad art som är nära hotad (NT). Den är vanligast i produktiva naturgranskogar, där den ofta vintertid äter både larver och vuxna individer av flera arter barkborrar (Coleoptera: Scolytidae) som lever under trädens bark. Ett tämligen säkert tecken på närvaro av tretåig hackspett är de ofta nästan helt avskalade granstammar man ser i skogen vintertid, i viss utsträckning även på tallstammar. (Källa: Artfakta)

Tretåig hackspett äter gärna granbarkborrens larver. Foto: Ron Knight, Wikipedia 

Allmän barkbock (hittades av Linné) Tetropium castaneum ”Arten är fortfarande tämligen allmän men genom brist på gammal granskog har den blivit mindre vanlig lokalt. Den är vanligast i gamla naturskogar med gran” ”Arten är mycket allmän i kapade högstubbar, vilket granbarkborre inte är.” (Källa: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Skalbaggar: Långhorningar. Coleoptera: Cerambyciedae. 2007. ArtDatabanken. SLU, Uppsala)

Allmän barkbock konkurrerar med granbarkborren. Foto: Wikipedia