”- Det är över huvud taget inte okej att det ser ut på det här viset innan en avverkningsanmälan kommit in”, säger Erland Lindblad från Skogsgruppen i Oskarshamn. Vägen och vändplatsen bröts in i skogen över ett år innan själva avverkningsanmälan lämnades in. Foto: Erland Lindblad.

Växjö stift påbörjade sin avverkning av en skog vid Töthultegölen i Mönsterås kommun i Kalmar län trots att de tidigare informerats av ideell naturvård om att denna skog hyste rödlistade arter och signalarter. Långt innan skogen anmäldes för avverkning bröt de dessutom in en väg och vändplats in i skogen. Skogsstyrelsen och skogsbrukscertifieringen FSC uppmanas nu av den ideella naturvården att utreda om olaglig avverkning genomförts.

Växjö stift ingår i Svenska kyrkan och förvaltar ca 48 000 hektar skogsmark. Skogsbruket bedrivs i enlighet med skogscertifieringarna FSC och PEFC som ska garantera att skogsbruket är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhet. Skogsgruppen i Oskarshamn och Oskarshamnsbygdens Fågelklubb skickade in ett inledande klagomål till Växjö stift den 19 februari 2020 innan avverkningen påbörjades. När det uppdagades att avverkningen påbörjats skickades ett formellt klagomål till FSC. Avverkningen är för tillfället avbruten.

– Trots att vi kontaktade stiftet två gånger om denna skog i februari valde de att börja avverka istället för att svara oss. Att den blockiga slänten över huvud taget avverkningsanmäldes är förvånande då den utgör en naturlig förlängning av en befintlig nyckelbiotop väster därom. Man undrar om de hade ögonbindlar på sig när de gjorde naturvärdesbedömningen, säger Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Växjö stift har redan avverkat delar av slänten och hela skogen är underröjd. Flera fynd av rödlistade arter och signalarter har gjorts i området. Bland annat påträffades den nära hotade arten vedtrappmossa på flera liggande döda granar och nedanför slänten hittades även den nära hotade vedsvampen brandticka som också gynnas av hög luftfuktighet. Enligt Artdatabanken måste samtliga lokaler med brandticka, där den har gynnsamma möjligheter till fortlevnad, undantas från skogsbruk. Även kläckhål av den nära hotade jättesvampmalen hittades i en fnöskticka på en björklåga. Signalarten blomskägglav hittades på en fälld ek i det område som redan avverkats. Blomskägglaven växer i regel på platser där det kontinuerligt har funnits träd flera generationer tillbaka.

Enligt Skogsstyrelsens målbilder för god hänsyn ska branter generellt undantas från allt skogsbruk. Skogsgruppen i Oskarshamn och Oskarshamnsbygdens Fågelklubb menar att den avverkningsanmälda skogen är en hänsynskrävande biotop.

– Under alla år som jag hållit på med skogsfrågor har jag fortfarande knappt sett någon kvarlämnad hänsynskrävande biotop i en avverkad skog. Skogsstyrelsen har tagit fram gedigna målbilder om dessa biotoper men problemet är att de inte bryr sig när skogsbruket inte tar hänsyn till dessa. Skogsbolagen vill inte ha några ytterligare restriktioner i hur de arbetar, säger Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

En väg och vändplats var redan uppbruten i skogen när avverkningsanmälan inkom till Skogsstyrelsen i januari 2020. Utifrån historiska flygfoton kan man se att vägen och vändplatsen blev uppbruten under perioden juni-juli 2018.

– Det är över huvud taget inte okej att det ser ut på det här viset innan en avverkningsanmälan kommit in. Vi förväntar oss att Skogsstyrelsen och FSC utreder om det är en olaglig avverkning som genomförts. Vägen och vändplatsen bröts ju in långt innan skogen anmäldes för avverkning. Den uppbrutna vägen berör även ytor utanför den avverkningsanmälda skogen, säger Erland Lindblad från Skogsgruppen i Oskarshamn.

Växjö stift svarade i slutet av februari 2020 att de följer skogsvårdslagen och certifieringsstandarden och inte delar uppfattningen i klagomålet. De avvaktar Skogsstyrelsens utlåtande avseende nyckelbiotopsfrågan i det aktuella området.

Ladda ner Skogsgruppen i Oskarshamns och Oskarshamnsbygdens Fågelklubbs formella klagomål till FSC och certifieraren DNV GL här.

Kontakt

Jan Brenander, Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, tel. 070-326 58 09, jan.brenander(@)gmail.com

Erland Lindblad, Skogsgruppen i Oskarshamn, tel. 072-712 91 08, erlandlindblad(@)hotmail.com

Det är underröjt hela vägen fram till en lodyta i den blockrika slänten. Foto: Erland Lindblad.