Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Begäran om ekonomisk redovisning av planerad avverkning vid Fallebo gård

Pressmeddelande 2022-10-03

Skydda Skogen har idag skickat en begäran till Oskarshamns kommun att avvakta med den
slutavverkning som planeras vid Fallebo gård tills dess de frågetecken som finns kring ekonomin i avverkningen är besvarade. Skrivelsen är också riktad till Oskarhamns kommuns revisorer med anledning av ytterligare frågor som rör den ekonomiska redovisningen av kommunens skogsbruk.

Oskarshamns kommun planerar måndag 3 oktober att inleda slutavverkning av 3,5 hektar äldre barrskog nordväst om Fallebo gård i Oskarshamn. Avverkningen är omstridd; den är föremål för utredning av Skogsstyrelsen på grund av fridlysta arter, anmäld för brott mot FSC-reglerna av flera miljöorganisationer och ifrågasatt av allmänheten eftersom skogen ifråga är ett viktigt rekreationsområde. Trots allt detta väljer Oskarshamns kommun att gå vidare med planerna och har genomfört förberedande åtgärder för att kunna köra in avverkningsmaskiner i området.

Motivet bakom avverkningen i Fallebo och kommunens skogsbruk i övrigt är främst att ge intäkter till tekniska nämndens verksamhet. Oskarshamns kommun äger ca 2600 hektar produktiv skogsmark och under ett normalår räknar tekniska nämnden med att skogen ska ge intäkter på cirka 1 miljon kronor. Inför 2023 har nämnden aviserat att man vill utöka uttaget från skogen för att täcka ökade kostnader i andra verksamheter.

Med anledning av att intäkterna från avverkningen i Fallebo ställts mot det värde skogen har för rekreation, biologisk mångfald och som kolsänka har Skydda Skogen begärt dels att få veta hur många skogskubikmeter som ska tas ut i Fallebo och dels hur stor nettointäkten bedöms bli. Detta har förenngen gjort genom att begära ut det så kallade traktdirektivet vilken är den instruktion entreprenören och maskinföraren som ska genomföra avverkningen har att följa. Skydda Skogen har också ställt frågor om både den uppskattade uttagsvolymen och nettointäkten samt kostnader för eventuell markberedning och återplantering.

Läs Skydda Skogens begäran här.

Föreningen Skydda Skogen
Nils-Erik Norrby, styrelseledamot
072 525 1848
nils-erik AT forshult.nu